ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک
جوان و  احراز شخصیت

جوان و احراز شخصیت

دانلود تحقیقات متنی
قیمت: رایگان
572

  بسم الله الرحمن الرحيم 

 منظور جوانان و  احراز هویت چیست ؟ 


... قال الله العظيم في كتابه : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن د.۱ زندگی اجتماعی فرزندان بشر با سپری شدن دوران بلوغ و فرارسیدن ایام شباب آغاز میشود ، و جوانان بمحيط وسیع جامعه قدم میگذارند. ضرورت زندگی ایجاب میکند که جوان با طبقات مختلف مردم بیامیزد و مانند چرخ گردنده ای با گردش چرخهای گوناگون اجتماع بگردد ، مسئولیتی را بعهده بگیرد و برای جامعه کار کند ، جامعه نیز او را بنام یک فرد مفيد و فعال بشناسد و عضو زنده ای در پیکر اجتماعش بداند . نیل باین هدف بزرگ و اساسی مستلزم احراز شخصيت و بدست آوردن صفات پسندیده و متناسب برای سازگاری با اجتماع است . جوانانی که از نظر طبیعی سالم و موزون آفریده شده اند ، و از نظر تربیتی نیز در پرتو مراقبت های والدین و مربیان لایق خود ، باصفات ا- سوره ۱۹، آیه ۹۹ 


جوان واحراز شخصیت گروهی

 بدون قدرت اخذ تصمیم درباره مشاغل مختلف شاگردی « میکنند. گاهی اختلالات آنقدر شدت می یابند که جوان نو رسیده را « وادار به انتحار میکنند. غالب اوقات این موضوع با دغدغه « خاطرها و وسواسها و اشتغال دائمی فکر و رعشه و انقباض عضلات که مشخص گروه بیماران روحی است همراه میباشيد.»اجوانان ، شیفته اظهار وجود و دلباخته ابراز لیاقت و شایستگی هستند. ابر از لیاقت برای جوانان اثبات شخصیت اجتماعی یکی از مطبوعترین لذائذ روحانی است و برای نیل بآن از هیچ مجاهده و کوششی شانه خالی نمی کنند . و جوانی که برای اولین بار در یکی از مؤسسات ملی با ادارات دولتی شغلی بدست می آورد و مسئولیتی را بعهده میگیرد بسیار خوشحال و مسرور است زیرا احساس میکند که جامعه اورا بعضویت خود پذیرفته وشخصيتش مورد توجه قرار گرفته است . اولین پولی که از راه فعالیت شخصی خود بدست میآورد هر قدر هم ناچیز و کم باشد در نظرش بسیار عزیز و گرانبها است و آنرا با چندین برابر پولی که برایگان از پدر خود میگیرد قابل مقایسه نمیداند زیرا آن پول سند شخصیت و دلیل لیاقت و شایستگی او است . و پسر جوانی که بعد از مرگ پدر خود مسئولیت خانواده را بعهده میگیرد و زندگی مادر واطفال خردسال اورا اداره میکند در خود احساس سربلندی و افتخار می نماید. او برای تأمین مخارج آنها با تمام قدرت میکوشد و بهمه مشکلات تن میدهد و در باطن دلخوش ومسرور است، زیرا از این راه میتواند مراتب لياقت و شایستگی خویش را آشکار کنه و شخصیت خود را در جامعه اثبات نماید . برعکس، جوانی که نمیتوا ا- چه میدانم ؟ 

حسن سازگاری

گفتار فلسفی با مردم بدرستی بیامیزد و عضو مفید و مقبول جامعه باشد ، جوانی کی نیست عرض وجود و اثبات شخصیت کند ، همواره متأثر و اف د... است و از محرومیت خود رنج میبرد . خلاصه احراز شخصيت . سازگاری با اجتماع، یکی از تمایلات درونی نسل جوان و از ارکان اساسی زندگی اجتماعی است .در کتابهای روانی مسئله شخصیت از جهات مختلف مورد بررسی و تحقیق دانشمندان قرار گرفته و در باره معنی شخصیت ، منشاء شخصيت، سنجش شخصیت ، پریشانی شخصیت ، رشد شخصیت و مطالب دیگری مربوط به شخصیت ، بحث و گفتگو کرده اند. برای آنکه جوانان تا اندازه ای از این موضوع اساسی آگاه شوند و بجهات مختلف آن توجه نمایند ، برای آنکه راه احراز شخصیت را بشناسند و تا جائیکه ممکن است خویشتن را به شایستگی بسازند باختصار پیرامون آن بحث میکنیم .شخصیت چیست ؟ میدانیم با آنکه همه مردم انسانند و در ساختمان جسم و جان و صفات نوعی ، شبیه یکدیگرند با این حال از جهت خصوصیات طبیعی و تربیتی با یکدیگر متفاوتند و هر انسان من حيث المجموع وضعی مخصوص بخود دارد .صفات طبیعی و تربیتیو هوش ، حافظه ، سرعت انتقال ، قدرت درك ، حساسیت بدن ، عکس العمل عضلانی و دیگر صفات طبیعی مردم نسبت بیكدیگر یکسان نیست و هر فردی دارای کیفیت اختصاصی است . همچنین مردم از جهت بردباری ، تندخوئی ، عفو واغماض ، انتقام جوئی ، مهربانی ، کینه توزا فروتنی ، خود پسندی ، خوشروئی و دیگر صفات اخلاقی با بكم متفاوتند و هر فردی دارای خلقيات مخصوص بخویشتن است .

محصولات مشابه