ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک
مکانیزاسیون واحد فروش شرکت

مکانیزاسیون واحد فروش شرکت

دانلود تحقیقات متنی
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰
564

فصل اول : تجزیه و تحلیل داده ها                                                         3

گزارش شناخت سیستم                                                                      4

عملکرد کلی سیستم                                                                           5

مشکلات موجود                                                                             6

پیشنهادات اولیه                                                                              6

گزارش امکان سنجی                                                                        7

          امکان سنجی منطقي                                                                7

          امکان سنجی فیزیکی                                                               7

          امکان سنجی فرهنگی                                                              7

          امکان سنجی اقتصادی                                                             8

          تحلیل هزینه ها و منافع                                                            8

زمانبندی پروژه                                                                               10

نمودار Gant Chart                                                                       11

آنالیز سیستم                                                                                  12

شناخت فرم ها                                                                               12

نمودار Form Flow                                                                       12

نمودار FRD                                                                                14

بیانیه نیازمندی ها                                                                             14

نمودارهای DFD                                                                           16

طرح جانمایی                                                                                23

 

فصل دوم : طراحی سیستم                                                                  24

طراحی بانک ها                                                                              25

          جمع آوری داده ها                                                                 25

          خالص سازی داده ها                                                               26

          نرمال سازی                                                                         27

          طراحی جداول                                                                      29

نمودارهای UML                                                                           32

نمودار Use Case                                                                         32

Sequence Diagram                                                                   34

State Diagram                                                                          35

نمودار DSD                                                                                37

نمودار JSP                                                                                  41

طراحی فرم های ورودی و خروجی                                                       42

ضمایم پروژه                                                                                 44

نمونه فرم های سیستم                                                                       45

پرسشنامه ها

گزارش امکان سنجی

  امکان سنجی منطقی

 از لحاظ منطقی به دلیل اینکه برای ایجاد و اجرای سیستم جدید نیاز به اطلاعات ، امکانات ، تجهیزات ، علوم و آموزش های خاصی نمی باشد و با استفاده از تکنولوژی موجود در کشور و همچنین با صرف زمانی اندک در جهت آموزش پرسنل برای کار با سیستم جدید می توان سیستم جدید را تولید ، اجرا و پیاده سازی نمود، با مشکل خاصی روبرو نمی باشیم.

 امکان سنجی فیزیکی

           در امکان سنجی فیزیکی این پروژه باید گفت که برای پیاده سازی و اجرای این سیستم نیازی به ابزار ، وسایل ، امکانات و فضای خاصی نداریم. با امکانات موجود در بازار نظیر سیستم های کامپیوتری ، ابزار شبکه عادی ، و نرم افزاری های معمول می توان این سیستم را ایجاد کرد. ضمن اینکه از لحاظ مکانی نیز مشکلی در مورد جایگذاری سیستم ها و نصب شبکه نداریم.

 

امکان سنجی فرهنگی

 

          سیستم مورد نظر نیاز به فرهنگی خاص ندارد و با فرهنگ موجود در جامعه و محل پیاده سازی سیستم نیز تقابل ندارد. کارمندان شرکت هم از لحاظ فرهنگی با سیستم جدید مشکلی نخواهند داشت.

 

امکان سنجی اقتصادی

           با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که اجرای سیستم جدید نه تنها شرکت را دچار خسارت و هزینه اضافی نمی کند بلکه بخاطر سرعت بخشیدن به کارها ، کاهش حجم کارها ، کاهش برخی هزینه ها ، رضایت کارمندان ، عدم احتمال بروز خطا یا سوءاستفاده و امکان نظارت و مدیریتی قوی باعث سوددهی شرکت خواهد شد. در ادامه به بررسی دقیقتر هزینه ها و منافع سیستم جدید خواهیم پرداخت.

تحلیل هزینه ها و منافع

 هزینه ها

هزینه های سیستم جدید را می توانیم بصورت دو هزینه ملوس و غیر ملوس مطابق لیست زیر بیان کنیم.

 آنالیز سیستم

 شناخت فرم ها

           برای شناخت فرم ها پرسشنامه هایی تهیه شد که توسط پرسنل واحد فروش تکمیل شد. پرسشنامه ها در بخش ضمائم موجود می باشد.

          فرمهای موجود در این واحد به شرح ذیل می باشد.

           1 – فرم ثبت سفارش کالا

          2 – فاکتور فروش عمده

          3 – فرم فروش روزانه

          4 – فرم کسری کالا

          5 – گزارش عملکرد ماهیانه

          6 – گزارش موجودی انبار

 کلیه فرم های فوق در بخش ضمایم ضمیمه شده است.


طراحی جداول


فروش

شرح

نام

نوع

طول

 

کد مشتری ( فیلد کلیدی )

S_Code

N

6

 

نام مشتری

S_name

C

15

 

کد کالا

K_Code

N

6

 

نام کالا

K_Name

C

15

 

کد جنس

J_Code

N

6

 

نوع جنس

J_Type

C

15

 

نحوه تسویه حساب

T_Hesab

B

Y,N

 

نوع فروش

S_Type

B

Y,N

 

نرخ سود

Sood

N

2

 

تخفیف

Takhfif

N

7

 

تاریخ

S_Date

Date

8

 

شماره فرم ثبت سفارش

N_sefaresh

N

4

 

شماره فاکتور

N_Factor

N

6

 

 


کالا

شرح

نام

نوع

طول

 

کد کالا ( فیلد کلیدی )

K_Code

N

6

 

نام کالا

K_Name

C

15

 

کد جنس

J_Code

N

6

 

نوع جنس

J_Type

C

15

 

قیمت فروش کلی

P_koli

Currency

9

 

قیمت فروش جزیی

P_Jozii

Currency

9

 

 

گزارش فروش

شرح

نام

نوع

طول

 

شماره ( فیلد کلیدی )

 

 

 

 

نوع گزارش

R_Type

B

 

 

نوع فروش

S_Type

B

 

 

تاریخ

Date

DATE

 

 

از تاریخ

From_Date

DATE

 

 

تا تاریخ

To_Date

DATE

 

 

شرح

Sharh

C

20

 

ماه

Month

C

10

 

روز

Day

C

10

 

مبلغ فروش

Total

Currency

 

 

تخفیف

Takhfif

Currency

 

 

توضیحات

Comment

C

200

 

محصولات مشابه