مرکز مطالعات تخصصی پایان نامه
عکس هدر

مبانی نظری انطباق پذیری خانواده

پرپزال رشته روانشناسی
قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان
51

مبانی نظری

نوع فایل: WORD 

منبع: دارد

پاورقی: دارد

تعداد صفحه:25

قیمت: 25000تومان

 

انطباق­پذيري (انعطاف­پذيري) از ديدگاه­هاي مختلفي مورد تعريف قرار گرفته است. براي مثال باباپور و همکاران، انعطاف­پذيري را به عنوان موفقيت در کنار آمدن با شرايط پراسترس موجود که در دو بعد هيجاني و رفتاري معني پيدا مي­کند، تعريف مي­کند (باباپور ، جليلي؛ بهاورنيا، 1392).

بوش و کارد[1](2012) نيز انعطاف­پذيري را به عنوان توانمندي فرد در برقراري تعادل زيستي- رواني در شرايط خطرناک، در نظر مي­گيرند (بوش و کارد، 2012).

انعطاف­پذيري يک فرايند، توانايييا پيامد سازگاري موفقيت­آميز با شرايط تهديد کننده است. (ساماني و همکاران، 1386).

انعطاف­پذيري باعث ايجاد انطباق مثبت، علي رغم وجود تجارب تروماتيک يا آسيب زا در فرد مي­باشد (لوثار

کچيتي و بي[2]، 2000).[1] . Bosch, L., & Card, N.

[2] . Luthar, S.S., Cicchetti, D., & Bec, B.