ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک

مبانی نظری رشته روانشناسی

نقش تعدیل‌کننده مقابله های معنوی در رابطه عوامل فرا تشخیصی و مصرف مواد

۴۲,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰

خرید

بهزیستی معنوی

۲۵,۰۰۰ تومان
خرید

اختلال مصرف مواد

۴۰,۰۰۰ تومان
خرید

عوامل فراتشخیصی

۳۵,۰۰۰ تومان
خرید

مقابله های معنوی

۳۰,۰۰۰ تومان
خرید

استراتژی های کنترل فکر در بیماران وسواس فکری، بیماران وسواس عملی ،افراد به هنجار و مضطرب

۱۵۳,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰

خرید

مبانی نظری باورهای ارتباطی

۳۲,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰

خرید

مبانی نظری انطباق پذیری خانواده

۲۵,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری الگوی خانواده مبدا

۲۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری مهارت های اجتماعی

۲۵,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری اختلالات فکری -عملی

۲۵,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری اضطراب

۲۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری هیجان

۲۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری افسردگی

۲۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری هوش

۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری سازگاری اجتماعی

۱۶,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰

خرید

مبانی نظری نگرانی

۲۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری سبک زندگی

۱۵,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری خطر پذیری

۱۸,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری خشم

۳۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری بیش فعالی

۳۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری خود کارآمدی

۲۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری باورهای شناختی

۲۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری استرس

۴۰,۰۰۰ تومان
خرید