ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک
نمونه پروپوزال 1

نمونه پروپوزال 1

دانلود نمونه پروپزال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان
1160

 نمونه  پرو پوزال مدیریتی  تعدیلگر


بررسی نقش تعدیل گر مدیریت دانش در رابطه بین مدیریت استعداد و قابلیت یادگیری سازمانی


در قالب  فایل ورد  با ارجاع نویسی و ذکر منابع  و پیشنه 

تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

تعريف مفهومي مدیریت استعداد

مدیریت استعداد فرایندي است که ازطریق آ ن سازمان به شناسایی، مدیریت و توسعه افراد خود در حال و آینده می پردازد.(کاویانی،2،1393)

تعریف عملیاتیمدیریت استعداد

منظور از مديريتاستعداد نمره ای است که هر یک از آزمودنی ها از پرسش نامه کسب خواهند نمود. این پرسش نامه شامل 28سوال در4 بعد شامل :نظام جذب استعداد (کامندیابی، انتخاب و بکارگیری): سوالات 9-1

 نظام ارزیابی و کشف استعداد (مدیریت عملکرد، مراکز ارزیابی): سوالات 14-10؛ نظام توسعه و آموزش استعدادها (توسعه و آموزش، مدیریت کارراهه): سوالات 22-15 و  نظام حفظ استعدادها (جبران خدمات، انضباط): سوالات 28-23در یک طیف 5 درجه ای برای مديريت استعداد می باشد.

 تعريف مفهومي قابلیت یادگیری سازمانی

توانايي سازمان براي جذب، تبديل، و دگرگون سازي دانش جديد، و استفاده از آن براي توسعه سريع محصول جديد به منظور كسب مزيت رقابتي، تعريف مي شود.(خورشید،4،1393)

تعریف عملیاتی قابلیت یادگیری سازمانی

منظور از قابلیت یادگیری سازمانی نمره ای است که هر یک از آزمودنی ها از پرسش نامه کسب خواهند نمود. این پرسش نامه شامل 16سوال در4 بعد شامل (تعهد مديريت( سوالات 1 تا5)،ديد سيستمي(سوالات  6 تا 8)،فضاي باز و آزمايشگري(سوالات 9 تا12) و انتقال و يکپارچه سازي دانش(سوالات 13 تا16)) در یک طیف 5 درجه ای برای قابلیت یادگیری سازمانی می باشد.

 تعریف مفهومي مدیریت دانش

مديريت دانش، كسب دانش درست، براي افراد مناسب، در زمان صحيح و مكان مناسب است، به گونه اي كه آنان بتوانند براي دست يابي به اهداف سازمان، بهترين استفاده را از دانش ببرند.(زعفریان،77،1387)

 تعریف عملیاتی مدیریت دانش

منظور از مديريت دانش نمره ای است که هر یک از آزمودنی ها از پرسش نامه کسب خواهند نمود. این پرسش نامه شامل 21سوال در4 بعد شامل (خلق دانش:سوالات1 تا7؛ذخیره دانش:8 تا 13؛تسهیم دانش:14 تا 17 و به کارگیري دانش:18 تا 21) در یک طیف 5 درجه ای برای مديريت دانش می باشد.

د- بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان راه حل هاي موجود و جنبه هاي مجهول و مبهم، تصوير تحقيق، متغيرهاي مربوط به پرسش هاي تحقيق ، سوالات و فرضيه هاي تحقيق) :

 جهان معاصر با سرعتي شگفت انگيز در حال تحول است، اگرچه اين تحول در تمام دوران وجود داشته، ولي امروزه اين تحول چه به لحاظ محتوا و چه به لحاظ سرعت بي سابقه است. سازمان ها به عنوان يكي از بارزترين مشخصه هاي جوامع امروزي نيز به سرعت در حال تغييرند و نقش نيروي انساني در اين تحولات غيرقابل انكار است . درنظام كنوني ارتقاي عملكرد فردي و سازماني، يكي از اهداف عمدة هر سازمان زنده و فعالي است . اگر منابع انساني را يكي از مهم ترين اركان ارتقاي عملكرد سازمان بدانيم، واضح است كه بررسي متغيرهاي اثرگذار برعملكرد آنان تا چه اندازه راهنماي مديران در بهبود عملكرد سازمان خواهد بود. امروزه، مدیریت استعداد به نیاز حیاتی براي سازمان ها تبدیل شده است و بیشتر سازمان ها بر سرمایه و نیروي انسانی بااستعداد که مزیت رقابتی ایجاد می کند، توافق دارند. در حالی كه مديريت استعداد فرآيندی است كه علاوه بر توجه به حال، نگرشی آينده نگر نيز داشته و افراد مورد نياز برای حال و آينده را توأمان شناسايی نموده و پرورش می دهد و بطور سيستماتيك شكاف بين سرمايه انسانی موجود در سازمان و استعدادهای رهبری كه سازمان برای پاسخگويی به چالش های آينده به آن نياز دارد را از بين می برد. از طرفی سازمانها امروزه دریافته اند که یادگبری سازمانی ، یک فرآیند پویا و مستمر است، نه یک هدف ایستاسازمان بدون قابليت يادگيري تمايل بيشتري به بازسازي راه حل خود دارد تا سرمايه گذاري و صرف زمان براي تغيير و بهبود . ايجاد قابليت يادگيري در سازمان به معناي دستيابي به بهبود است.(داور زنی،1،1384)

مدیران سازمانها، برای بهره گیری از ظرفیت های محیطی پیش رو و انطباق با تغییرات محیطی و بقای خود، مستلزم تحول در سازما ن ها از ابعاد مختلف و تمرکز بر يادگیری سازمانی [1] هستند. ارتقای قابلیت يادگیری سازمانی[2]  سازمان های را قادر می سازد که به سرعت خود را با تغییرات انطباق دهند.از طرف ديگر، بايد يادآور شد که يكی از راه کارهای ارتقای ظرفیت و توسعة سازمانی توانمندسا زی منابعانسانی است که از رهگذر بهره مندی از مدیریت دانش حاصل می شود.

قابلیت یادگیری سازمانی

از سازه قابليت يادگيري سازماني توسط محققان تعاريف زيادي شده است. آشكناس، يوريچ، جيك و كرر (1995)، قابليت يادگيري سازماني را توانايي سازمان براي يادگيري از تجاربش و كسب تجربه در طول زمان و در عرض مرزهاي سازماني تعريف كرده اند. آنها معتقدند كه سازمان هاي ناتوان از يادگيري، بر اساس طرق خودشان قضاوت مي كنند، و براي انجام تغييرات و بهبودها وقت صرف نمي كنند. هسو و فانگ (2009) ، قابليت يادگيري سازماني را توانايي سازمان براي جذب، تبديل، و دگرگون سازي دانش جديد، و استفاده از آن براي توسعه سريع محصول جديد به منظور كسب مزيت رقابتي، تعريف ميكنند.(خورشید،4،1393)

قابلیت یادگیری سازمانی )كه از شروط تحقق یادگیری سازمانی در یك سازمان است( شامل چهار عامل قابلیت تعهد مدیریت برای یادگیری سازمانی، داشتن دید سیستمی نسبت به اهداف سازمان، انتقال و یكپارچه سازی دانش و فضای باز و آزمایشگری میباشد.

1-تعهدمدیریت:  برای یادگیری به این معناست كه مدیریت اهمیت یادگیری را درك نموده و فرهنگی را در سازمان ایجاد نماید كه كسب، خلق و انتقال دانش به عنوان یك ارزش بنیانی در سازمان در نظر گرفته شود

2-دیدسیستمی: به معنای این است كه افراد مختلف، بخشها و نواحی سازمان دید واضحی نسبت به اهداف

سازمان داشته و بدانند كه چگونه میتوان به توسعه آن اهداف كمك كرد

3-فضایباز:باعث میشود اید ه های جدید درون یا برون سازمانی آزمایش شود و این آزمایشگری برای یادگیری خلاق ضروری است

4-انتقالدانش :اساساً از طریق صحبت و تعامل بین افراد ایجاد میشود. محاوره و مذاكره افراد و تیمهای كاری و جلسات آنها گرد همآیی های ایده آلی برای تشریك اید ه ها و انتقال دانش می باشند.(حیدری،57،1392)

 پیشینه تحقیقات مرتبط خارجی

پيشينه خارجي


    فدیمه سینار و ارول ارن[4](2015) درپژوهشی با عنوان تاثير ظرفیت یادگیری سازمانی بر نوآوری پایدار: بیمارستان های عمومی که در کشور ترکیه انجام دادند بیان نمودند که: شرایط اقتصادی جدید با روند جهانی شدن شرکت های وابسته  را به دستورالعمل کار آمد برای به دست آوردن مزیت رقابتی به نوآوری و تمایز مجبور می کند. در اینچارچوب، شرکت ها به منظور به دست آوردن مزیت رقابتی بيشتر  فرآیندهای  خلاقانه جدیدي را در هر دو بخش خصوصی و دولتی تشکیل داده اند. بسیاری از اقتصاد دانان و دانشمندان مدیریت پذیرفته اند که مفاهیمی مانند "اقتصاد دانشي" و "مدیریت دانش"  به عنوان یک منبع ،نیازمند استفادهازاطلاعات  برای اطمینان از تداوم فعالیت های نوآوری انجام شده توسطشرکت  که به ارمغان آورده است مي باشد .محصولات مشابه