ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک

مبانی نظری و پیشینه مدیریت

دانلود مبانی نظری و پیشینه های مشکلات و اختلالات رفتاری تنظیم هیجان

۳۶,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰

خرید

پیچیدگی سازمانی نوآوری مدل کسب و کار برنامه‌ریزی منابع سازمانی

۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰

خرید

ذهنیت فلسفی مدیران،سبک رهبری مدیران و رشد حرفه ای

۴۲,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰

خرید

مبانی نظری سیستم اطلاعات بیمارستانی

۴۰,۰۰۰ تومان
خرید

غنی سازی شغل

۴۰,۰۰۰ تومان
خرید

عملکرد شغلی

۴۵,۰۰۰ تومان
خرید

کارآفرینی اجتماعی

۶۰,۰۰۰ تومان
خرید

خرد سازمانی

۳۰,۰۰۰ تومان
خرید

دانش مالی

۴۰,۰۰۰ تومان
خرید

بازخور و حمایت از استقلال کارکنان

۶۰,۰۰۰ تومان
خرید

فرهنگ نوآوری سازمانی

۵۵,۰۰۰ تومان
خرید

سیستم های مدیریت اطلاعات

۴۵,۰۰۰ تومان
خرید

بازاریابی حسی

۵۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری دانش ساختاریافته

۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری نامرِیی شدن کارکنان

۱۵,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری رهبری کاریزماتیک

۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰

خرید

مبانی نظری رضایت شغلی

۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰

خرید

مبانی نظری رفتار مدیر به عنوان مربی

۱۸,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری قابلیت بازاریابی

۸,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری منابع بازاریابی

۵,۰۰۰ تومان
خرید

آوای سازمانی ، سکوت سازمانی، اخلاق حرفه ای

۵۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری انسجام و یکپارچگی سامانه های اطلاعات

۲۵,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری بلوغ شغلی

۲۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری توانمند سازی

۲۰,۰۰۰ تومان
خرید