مرکز مطالعات تخصصی پایان نامه
عکس هدر

مبانی نظری رشته مدیریت

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

۳۵,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری مدیریت دانش

۲۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری مفهوم مدیریت مالی

۲۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری مزیت رقابتی

۲۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری تبیین مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکت ها

۲۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری مشتری در خدمات

۳۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری هوش تجاری

۱۲,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری هویت سازمانی

۲۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری وفاداری مشتری

۳۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری رهبری

۱۵,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری تاریخچه کشت کلزا

۴۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری تئوری مدل مخفی مارکوف

۱۸,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری ویروس لنفوتروبیک

۲۸,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری مفهوم خدمات اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی به مراجعان

۲۷,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری رسانه

۴۲,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری بررسی پایداری سیستم های قدرت

۵۹۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری تغذیه

۲۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری مغول و ایلخانان

۱۸,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری آب

۴۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰

خرید

مبانی نظری ژنتیک

۳۶,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری طرح واره

۳۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری ویروس شناسی

۸,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری فرضیه های پژوهش

۶۵,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری کار سنجی و زمان سنجی

۳۲,۰۰۰ تومان
خرید