مرکز تخصصی تحلیل آماری و مطالعات علمی پژوهشی
ایران پروداک

مبانی نظری رشته مدیریت

بازخور و حمایت از استقلال کارکنان

۴۰,۰۰۰ تومان
خرید

فرهنگ نوآوری سازمانی

۳۵,۰۰۰ تومان
خرید

سیستم های مدیریت اطلاعات

۲۵,۰۰۰ تومان
خرید

بازاریابی حسی

۴۵,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری دانش ساختاریافته

۳۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری نامرِیی شدن کارکنان

۳۵,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری رهبری کاریزماتیک

۳۵,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری رضایت شغلی

۳۵,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری رفتار مدیر به عنوان مربی

۴۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری قابلیت بازاریابی

۱۱,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری منابع بازاریابی

۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

آوای سازمانی ، سکوت سازمانی، اخلاق حرفه ای

۵۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری انسجام و یکپارچگی سامانه های اطلاعات

۲۵,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری بلوغ شغلی

۲۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری توانمند سازی

۲۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری حمایت سازمانی

۱۸,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری ترک خدمت

۲۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری وفاداری مشتری

۳۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری مزیت رقابتی

۳۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری کیفیت خدمات

۳۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

۳۵,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری مدیریت دانش

۲۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری مفهوم مدیریت مالی

۲۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری مزیت رقابتی

۳۰,۰۰۰ تومان
خرید