ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک
ذهنیت فلسفی مدیران،سبک رهبری مدیران و رشد حرفه ای

ذهنیت فلسفی مدیران،سبک رهبری مدیران و رشد حرفه ای

مبانی نظری و پیشینه مدیریت
قیمت: ۴۲,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰
1118

 ذهنیت فلسفی 

ذهنیت فلسفی مانند روح فلسفی دارای خصوصیاتی است که رفتار وطرز فکر فیلسوف در برخورد وی با دیگران ،روبرو شدن با مشکلات وبه طور کلی در تمام شئون زندگی وی به چشم میخورد که باعث تمایز او از دیگران میشود.
اسمیت معتقداست که ذهنیت فلسفی دارای کیفیاتی است که عبارتند از جامعیت ،تعمق وانعطاف پذیری .(ناظم وهمکاران  ،13:1389 )

درخصوصذهنفلسفی(philosophical mind) (میرکمالی،1379 :110)معتقداستکهتفکرمنطقیاساسکارفرداستوفردبایدباتفکرمنطقیازشناساییمسئلهتاپیداکردنراه حل هايمناسببرايمشکلاتپیشبرودواینکارامکانپذیرنیستمگراینکه فردازخصوصیاتتفکرمنطقیبرخوردارباشد. تفکرمنطقیحاصلداشتنذهن فلسفیاست. شرفی،ذهنفلسفی راتفکرفلسفیمعناکردهوبرايآنسهکارکردقائلشدهاستکه عبارتاستاز:  1-کارکردنظري: بهاینمعناکهفردچهارچوبیبراياندیشه هايخودبیابدوبه آنهانظامخاصیببخشد. 2-کارکردتحلیلی: بهاینمعناکهفردمفاهیموواژه هاراتفسیرمجددمیکند. 3- کارکرددستوري: یعنیبرايبایدهاونبایدهامعیارهايارزشگذاريمناسبیایجادکند(شرفی،28:1381).

سبك رهبر

سبك رهبررفتاري است كه رهبر هنگامي كه اعضاي سازمان را در جهتي مناسب هدايت مي كند از خود بروز مي دهد. 

رفتار رهبران هنگام رهبري دو بعد اصلي دارد. يك بعد آن توجه به وظيفه و كار است و بعد ديگر توجه به انسان. 

باید بین رفتار رهبری و سبک رهبری تفاوت قائل شد، رفتار رهبری عبارتست از اقدامات مشخصی که رهبر در جهت دادن و هماهنگ کردن کاری اعضای گروه به کار می برد، از سوی دیگر سبک رهبری عبارتست از زیر بنای ساختار نیاز فرد که رفتار او را در وضعیت های مختلف بر می انگیزاند. 

بسياري از صاحب نظران بر اين باورند كه سبك رهبري مدير تحت تأثير نحوه نگرش وي به نقش خود و كاركنانش قرار دارد 


1-1-مقدمه. 2

1-2- بيان مساله. 3

1-3- دلايل ضرورت و توجيه انجام تحقيق.. 5

1-4- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:6

1-5- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):6

1-5-1-اهداف علمي:6

1-5-2-  اهداف كاربردي:6

1-6-  سؤالات تحقیق:6

1-7- فرضیات تحقیق:6

1-8- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی.. 7

1-8-1-تعاریف مفهومی.. 7

1-8-2- تعريف عملياتي واژه‌ها و اصطلاحات... 7

تعريف رهبري.. 7

فصل دوم. 11

2-1- رهبري.. 12

2-2- تعريف رهبري.. 12

2-3- تمايز مديريت و رهبري.. 14

2-4- تعريف سبك رهبري.. 14

2-5- تئوري هاي رهبري.. 15

2-6ـ تئوري هاي شخصيتي رهبري.. 15

2-7- نظرية سنتي رهبري.. 16

2-8- نظرية صفات شخصي رهبر. 16

2-9- تئوري هاي رفتاري رهبري.. 17

2-9-1- مطالعات «دانشگاه آيووا»17

2-9-2-مطالعات «دانشگاه اُهايو»18

2-9-3- مطالعات «دانشگاه ميشيگان»18

2-10- ذهنیت فلسفی.. 20

2-10-1-جامعيت:20

2-10-2-تعمق:22

2-10-3-قابليت انعطاف:23

2-11-بررسی ابعاد اجتماعی ذهنیت فلسفی مدیران. 25

2-12-تحقيقات اسكانديناوي.. 30

2-13- تئوري هاي اقتضايي.. 31

2-13-1- الگوي فيدلر. 32

2-13-2- تئوري موقعيتي هرسي و بلانچارد. 33

2-13-3- تئوري مبتني بر تبادل نظر رهبر با اعضاء35

2-13-4- تئوري مسير ـ هدف... 35

2-14- الگوي رهبري مشاركتي.. 37

2-15- پنج شيوة رهبري در الگوي رهبري مشاركتي.. 39

2-16- سيستمهاي مديريت... 40

2-16-1- سبك رهبري ليكرت... 40

2-17- تئوري هاي جديد رهبري.. 43

2-17-1- جايگزيني رهبري.. 43

رهبر عملگرا و رهبر ايجاد كنندة تحول. 43

رهبران عملگرا44

رهبراني كه تحول ايجاد مي‌كنند.44

2-18- رضايت شغلي.. 45

2-18-1- ارزشها45

2-18-2- انواع ارزش... 45

2-18-3- نگرشها46

2-18-4- انگيزش... 46

2-19- نظريه هاي انگيزش... 48

2-20- تئوريهاي محتوايي.. 49

2-21- تئوريهاي فرآيندي.. 51

2-22- انواع نگرش... 55

2-23- رضايت شغلي.. 56

2-23-1- رابطة انگيزش با رضايت شغلي.. 56

2-24- تاريخچة مطالعات در مورد رضايت شغلي.. 56

2-25- تعريف رضايت شغلي.. 57

2-26- تعيين رضايت شغلي.. 59

2-27- عوامل تعيين كنندة رضايت شغلي.. 60

2-28- عوامل مؤثر بر رضايت شغلي.. 61

2-28-1- عوامل مؤثر در رضايت شغلي از نظر جنيفر. 62

2-29- پيامدهاي رضايت شغلي و عدم رضايت شغلي.. 63

2-30- نظريه هاي رضايت شغلي.. 64

2-30-1- نظرية «بروفي»64

2-30-2- نظرية كورمن.. 65

2-30-3- نظرية پارسون. 66

2-31- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 67

فصل سوم. 69

روش انجام تحقيق.. 69

3-1- روش تحقيق.. 70

3-2- جامعه و نمونه آماري.. 70

3-3- تعداد و روش نمونه‌گيري.. 70

3-4- روش و ابزار گردآوري اطلاعات... 71

3-5- «روايي» و «اعتبار» پرسشنامه. 71

3-5-1- روایی پرسشنامه. 73

3-5-2- اعتبار و پایائی پرسشنامه. 73

3-6- روش تجزیه و تحليل اطلاعات... 73

فصل چهارم. 74

تجزيه و تحليل اطلاعات... 74

4-1- مقدمه. 75

4-2- یافته های توصیفی تحقیق.. 75

4-2-1- بررسی وضعیت تحصیلی پاسخگویان. 75

4-3- بررسی پرسشنامه رشد حرفه ای کارکنان. 76

4-4- بررسی پرسشنامه سبک رهبری.. 89

4-5-بررسی پرسشنامه ذهنیت فلسفی.. 106

4-6- بررسی  توزیع نرمال داده ها118

4-7- آزمون نرمال بودن. 119

4-8- آزمون کای اسکوئر. 120

4-9- آزمون فرضیه های پژوهش:121

فصل پنجم. 125

نتايج و پيشنهادها125

5-1- نتیجه گیری.. 126

5-2- آزمون فرضیات... 126

5-2-1-فرضیه اول. 126

5-2-2-فرضیه دوم. 126

5-3- محدوديتهاي تحقيق.. 128

5-4- مشكلات و تنگناهاي تحقيق.. 128

5-5- پيشنهادها129

فهرست منابع فارسي.. 130

فهرست منابع خارجي :133

ل

اسميت (1370) براي ذهن فلسفي سه بعد و براي هر بعد چهار نشانه يا خصوصيت به شرح ذيل قائل شده است.

ا لف) جا معيت: نشانه هاي آن اينست كه فرد: 1) موارد خاص را در يك زمينه وسيع با هم مرتبط مي سازد.

 به عبارت ديگر سعي مي كند تصوير بزرگ را ببيند.2) در برخورد با مسائل رابطه آنها را با هدفهاي اساسي يا ايده آلها و آرمانهائي كه تحقق آنها در آينده امكان دارد درنظر مي گيرد. 3) براي نظريات قابل تعميم تلاش مي نمايد اما چنين نظرياتي را از مطالعه همه جزئيات و جمع آوري خصوصيات مشترك آنها استخراج نمي كند. بلكه از طريق بررسي و تحليل چند مورد، قاعده كلي درست مي كند كه به طور وسيع همه جنبه هاي اين امور را تبيين نمايد. 4) در مقابل عقايد و افكار مختلف سعه صدر نشان مي دهد.

ب) تعمق: نشانه هاي اين بعد شامل اين است كه فرد : 1) اموري كه براي ديگران مسلم فرض مي شود را مورد سؤال قرار مي دهد. 2) از راه ژرف انديشي جنبه اساسي مسائل را تشخيص مي دهد و در برخورد با هر نظريه، اصول و مباني آنها را مشخص مي نمايد. 3) از آنچه مي بيند چيز هاي نا محسوس را استخراج مي نمايد و به معاني تلويحي و ربط امور حساس مي باشد. 4) دراجراي تعمق، از روش فرضيه اي قياسي به جاي روش استقرائي استفاده مي نمايد. بدينگونه كه فرد ضمن برخورد با يك يا چند مورد به تدوين فرضيه مي پردازد و در شرايط خاصي فرضيه را به عنوان امر كلي به موارد گوناگون تعميم مي دهد.

ج) قابليت ا نعطاف پذيري: نشانه هاي...

- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیق):

 -اسميت (1965) به منظور بررسي تأثير ذهنيت فلسفي بر روابط انساني مطلوب و ميزان خلاقيت مديران و همچنين بر روحيه كاركنان مدارس ويرجينيا پژوهشي انجام داد. نمونه آماري ازمديران 46 مدرسه دراين ايالت انتخاب شدند. نتايج اين پژوهش نشان داد كه بين ذهنيت فلسفي مديران با روابط انساني مطلوب و ميزان خلاقيت مديران و نيز با روحيه كاركنان رابطه مستقيم وجود دارد. در اين پژوهش بين ويژگيهايي مانند سن، سنوات خدمت و تحصيلات مديران با ذهنيت فلسفي معني دار بود. معلمان در اين پژوهش معتقد بودند كه با مديران داراي ذهن فلسفي بالا، راحت تر به توافق مي¬رسند.

نتايچ پژوهش هايي كه به طور مختصر ارائه شد ، مربوط به پژوهش هايي بود كه دربرخي كشورها انجام گرديده بود. حال به تحقيقاتي كه درداخل كشور در زمينه خلاقيت وذهنيت فلسفي ورابطه بين اين دو متغير انجام گرديده، پرداخته مي شود.

-         زكي (1377)، در تحقيقي تحت عنوان بررسي ابعاد اجتماعي ذهنيت فلسفي مديران به اين نتيجه رسيد كه 68 درصد مديران داراي سطح زياد ذهنيت فلسفي بوده اند و32 درصد نيز داراي سطح متوسط هستند . با تفكيك ابعاد سه گانه ذهنيت فلسفي دريافت شده است كه بيشترين مديران در بردارنده بعدجامعيت در رتبه اول وبعد تعمق در رتبه دوم وبعد انعطاف در رتبه سوم اهميت هستند.

-         سيف هاشمي(1383)، پژوهشي باعنوان«بررسي رابطه بين ذهنيت فلسفي وميزان خلاقيت مديران مدارس متوسطه شهراصفهان» انجام داده ، نتايج به دست آمده نشان مي دهدكه بين ذهنيت فلسفي وخلاقيت مديران رابطه مثبتي وجود دارد، همچنين بين هريك از ابعاد ذهنيت فلسفي(تعمق ، جامعيت، انعطاف پذيري) با خلاقيت رابطه ديده مي شود. بين ذهنيت فلسفي وابعاد آن وخلاقيت مديران با توجه به متغيرهاي ي مانند سن ، خدمت ؛ مدرك تحصيلي ، رشته تحصيلي و نوع مدرسه دولتي و غير انتفاعي تفاوت معناداري مشاهده نگرديد؛ اما بين ويژگي جنسيت و خلاقيت مديران تفاوت معناداري مشاهده شد. بدين صورت كه خلاقيت درمديران زن بيشتر از مديران مردبود.

-         طالب پور(1384) درتحقيقي تحت عنوان بررسي رابطه بين ذهنيت فلسفي وميزان خلاقيت مديران به اين نتيجه دست يافت كه بين ذهنيت فلسفي وخلاقيت مديران رابطه مثبتي وجود دارد . همچنين بين هريك از ابعاد ذهنيت فلسفي با خلاقيت رابطه وجود دارد.بين ذهنيت فلسفي وابعاد آن وخلاقيت مديران با توجه به ويژگيهايي مانند سن ، سابقه خدمت ، مدرك تحصيلي ، رشته تحصيلي ونوع مدرسه دولتي وغير انتفاعي تفاوت معناداري مشاهده نگرديد اما بين ويژگي جنسيت وخلاقيت مديران تفاوت معناداري مشاهده شد؛ به اين صورت كه خلاقيت درمديران زن بيشتر از مديران مرد بود.

-         زارع(1385)، درتحقيقي تحت عنوان بررسي تأثير ذهنيت فلسفي مديران آموزشي برروحيه دبيران به اين نتيجه رسيد كه براي اينكه بتوان از سرمايه هاي انساني به نحو مطلوب استفاده نمود، بايد روحيه آنان را تقويت كرد.بدين ترتيب مديران آموزشي با داشتن ذهنيت فلسفي (جامع نگر، تعمق نگر وانعطاف پذيري) مي توانند كليه مسائل وامور درون سازمان را درك كرده وبا ربط امور جاري وجزئي به همديگر وكل سازمان را به صورت تصويربزرگ در نظرگرفته ، مديران با تفكر علمي محيطي همراه با تفاهم واعتماد متقابل ودوستانه ايجاد كرده تا معلمان با روحيه بالاواحساس رضايت وامنيت فعاليت كنند.  

- ابوترابي(1387)، درتحقيقي تحت عنوان بررسي تأثير آموزش ذهنيت فلسفي مديران بر جو سازماني به اين نتيجه رسيد كه آموزش ذهنيت فلسفي مديران باعث افزايش ذهنيت فلسفي آنهامي شودوبه واسطه افزايش علاقه وتعهد شغلي معلمان برجوسازماني مدرسه تأثير مي گذاردوبا اين نتيجه لزوم برگزاري دوره هاي آموزشي ذهنيت فلسفي براي مديران محرز مي شود..محصولات مشابه