ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه ،کاهش تضمینی درصد همانندجویی
استراتژی های کنترل فکر در بیماران وسواس فکری، بیماران وسواس عملی ،افراد به هنجار و مضطرب

استراتژی های کنترل فکر در بیماران وسواس فکری، بیماران وسواس عملی ،افراد به هنجار و مضطرب

مبانی نظری رشته روانشناسی
قیمت: ۱۵۳,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰
171

پایان نامه  ارشد 

در  120  صفحه 
بسیار جامع  و کامل  قابل  ویرایش  در ورد  طبق  فهرست
OCD

فهرست  مطالب 

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 3

1-3 - اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 8

1-4-1 اهداف اصلی.. 8

1-4-2 اهداف فرعی.. 8

1-5 فرضیات تحقیق.. 9

1-5-1 فرضیه های اصلی.. 9

1-5-2 فرضیات فرعی.. 9

1-6 قلمرو تحقيق.. 10

1-6-1 قلمرو موضوعي:10

1-6-2 قلمرو مکاني:10

1-6-3 قلمرو زماني:10

1-7 تعاریف واژه ها و اصطلاحات تحقيق.. 10

1-7-1 تعاريف نظري.. 10

1-7-2 تعاريف عملياتي.. 12

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه. 15

2-2 بخش اول: اخلاق حرفه ای.. 15

2-2-1 مفهوم اخلاق.. 15

2-2-2 مفهوم اخلاق حرفه ای.. 16

2-2-3 تفاوت اخلاق و اخلاق حرفه ای.. 17

2-2-4 اهمیت و ضرورت اخلاق حرفه ای.. 18

2-2-5 تاریخچهی شکلگیری اخلاق حرفه ای.. 19

2-2-6 اخلاق حرفهای.. 20

2-4-7 اخلاق.. 21

2-2-8 حرفه. 22

2-2-9 تعریف اخلاقیات... 22

2-2-10 تعریف اخلاق حرفه ای.. 22

2-2-11ویژگیهای اخلاق حرفه ای.. 23

2-2-12 عوامل مؤثر بر رفتار اخلاقی و غیراخلاقی در سازمان. 23

2-2-13 سطوح اخلاقیات از نظر شفریتز. 25

2-2-15 نسبت اخلاق و قانون. 26

2-2-16نظریات و مکاتب مطرح در اخلاق اصولی یا دستوری.. 26

2-2-17 دایره اخلاق.. 29

2-3 بخش دوم: رهبری اخلاقی.. 33

2-3-1 مفهوم رهبری اخلاقی.. 33

2-3-2 فضای اخلاقی سازمان. 35

2-3-3 نظریه فضای اخلاقی ویکتور و کالن.. 37

2-3-4 بعد معیار اخلاقی.. 37

2-3-5 بعد مکانی تجزیه و تحلیل.. 40

2-3-6  ابعاد تجربی نظریه فضای اخلاقی ویکتور و کالن.. 40

2-3-7 رفتار اخلاقی کارکنان. 42

2-3-8 عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان. 42

2-4 بخش سوم، آوای سازمانی.. 47

2-4-1 مفهوم شناسی آوا49

2-4-2 انواع آوای کارکنان. 50

2-4-3 رهبری و آوای سازمانی.. 51

2-4-4 سکوت سازمانی در تقابل آوای سازمانی.. 52

2-5 بخش چهارم: سکوت سازمانی.. 56

2-5-1 تعریف سکوت و سکوت سازمانی.. 56

2-5-2 مفهوم سکوت سازمانی.. 57

2-5-3 تبارشناسی سکوت سازمانی.. 58

2-5-4 تاریخچه سکوت سازمانی.. 59

2-5-5 ارزیابی سکوت سازمانی.. 61

2-5-6 ویژگی های افراد با روحیه سکوت سازمانی.. 61

2-5-7 سکوت کارکنان دانشی.. 62

2-5-8 عوامل موثر در پیدایش سکوت سازمانی.. 63

2-5-9 عوامل موثر بر رفتار سکوت کارکنان. 64

2-5-10 مولفه های سکوت سازمانی.. 66

2-5-11 پیامدهای سکوت در سازمانها70

2-5-12 راه های برون رفت از سکوت سازمانی.. 72

2-5-13 راهکارهای کاهش سکوت سازمانی.. 73

2-6 پیشینه تحقیق.. 73

2-6-1 پیشینه داخلی.. 73

2-6-2 پیشینه خارجی.. 77

2-7 مدل مفهومی تحقیق.. 81

فصل سوم : روش پژوهش

3-1 مقدمه. 83

3-2 روش پژوهش... 84

3-3 جامعه،  نمونه آماري و روش نمونه گيري.. 85

3-4 واحد تحليل ، سطح تحليل و قلمرو پژوهش... 86

3-5 متغيرهاي پژوهش... 87

3-6 ابزار گردآوري اطلاعات... 87

3-7 روايي و پايايي پرسشنامه. 89

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه. 93

4-2 بررسی توصیفی اطلاعات جمعیت شناختی.. 93

4-2-1 نحوه توزيع پاسخ دهندگان از نظر جنسیت... 94

4-2-2 نحوه توزيع پاسخ دهندگان از نظر تحصیلات... 95

4-2-3 نحوه توزيع پاسخ دهندگان از نظر سن.. 96

4-2-4 نحوه توزيع پاسخ دهندگان از نظر وضعیت تاهل.. 97

4-3 بررسی فرضیات پژوهش... 98

4-3-1 فرضیه های پژوهش به قرار زیر می باشند :98

4-3-2 مدل یابی معادله ساختاری.. 99

4-3-3 بررسی مدل. 100

4-3-3-1 سنجش پایایی پرسشنامه. 100

4-3-3-2 بررسی روایی مدل اندازه گیری.. 101

4-3-4- تحلیل مسیر. 105

4-4) بررسی فرضیات... 112

4-4-1) بررسی فرضیه اصلی اول. 112

4-4-2 بررسی فرضیه اصلی دوم. 113

4-4-3 بررسی فرضیه اصلی سوم. 114

4-4-4 بررسی فرضیه اصلی چهارم. 115

4-4-5 بررسی فرضیه فرعی اول. 116

4-4-6 بررسی فرضیه فرعی دوم. 117

4-4-7 بررسی فرضیه فرعی سوم. 118

4-4-8 بررسی فرضیه فرعی چهارم. 119

4-4-9 بررسی فرضیه فرعی پنجم. 120

4-4-10 بررسی فرضیه فرعی ششم. 121

4-4-11 بررسی فرضیه فرعی هفتم. 122

4-4-12 بررسی فرضیه فرعی هشتم. 123

4-4-13 بررسی فرضیه فرعی نهم. 124

4-4-14 بررسی فرضیه فرعی دهم. 125

4-4-15 بررسی فرضیه فرعی یازدهم. 126

4-4-16 بررسی فرضیه فرعی دوازدهم. 127

4-4-17 بررسی فرضیه فرعی سیزدهم. 128

4-4-18 بررسی فرضیه فرعی چهاردهم. 129

4-4-19 بررسی فرضیه فرعی پانزدهم. 130

4-4-20 بررسی فرضیه فرعی شانزدهم. 131

4-4-21 بررسی فرضیه فرعی هفدهم. 132

4-4-22 بررسی فرضیه فرعی هجدهم. 133

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1مقدمه. 137

5-2 نتایج آمار توصیفی متغیر های جمعیت شناختی.. 137

5-3 بحث و نتایج آمار استنباطی فرضیه های تحقیق.. 137

5-4پیشنهادات کاربردی پژوهش... 142

5-5 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 148

5-6- محدودیت‌های تحقیق:148

 وسواس عملی

اختلال وسواس فکری_عملی (OCD):افکاردائم عودکننده واجبارها واضطراب هایی هستندکه یا موجب اتلاف وقت می شوند(بیشترازیک ساعت درروز وقت  مگیرند) ویا باعثپریشانو ضرر وزیان میگردند (,DSM_IVانجمن روانشناس آمریکا,200).                                       

بیماروسواس فکری:دراین پژوهش منظورنمره ای که آزمودنی هاازمقیاس وسواس فکری_عملی ییل_براون(YBOCS)می آورند.                                 

استراتژی های کنترل فکر:ولزودیویس(1994)راهبردهای کنترل فکرشامل  نگرانی کردن،خودتنبیهی،حواس پرتی،ارزیابی مجدد و کنترل اجتماعی استیکی ازویژگی های انسان موفق ،باتوجه به مشغله های مختلف روزمره،نشخوارهای فکری مداوم،برخورداری از کنترل (رفتار،هیجان،ذهن و...)است.وبطورکلی،تمامه جنبه های شناختی رفتارانسان،تحت کنترل ذهن اوقراردارد.جهان وهرآنچه که درآن موجوداست،ازطریق تصورات ما،درذهن ماانعکاس می یابد،بنابراین، اگرمابتوانیم ازطریق دستکاری وکنترل ذهن ،این تصورات راتغییر بدهیم.متعاقبا واقعیت های زندگی مانیز دستخوش تغییرخواهد شد(OCD)

اختلال وسواس فکری (OCD) نوعی اختلال اضطراب است که در آن زمان افراد دچار تکرار ، افکار ناخواسته ، ایده ها یا احساسات (وسواس) می شوند که باعث می شوند احساساتی را برای انجام کاری تکراری (اجبار) به وجود آورد. رفتارهای تکراری ، مانند شستن دست ، چک کردن روی چیزها یا تمیز کردن ، می تواند به طور قابل توجهی در فعالیت های روزانه و تعاملات اجتماعی فرد مزاحمت ایجاد کند.

بسیاری از افراد روی افکار یا رفتارهای مکرر تمرکز کرده اند. اما اینها زندگی روزمره را مختل نمی کند و ممکن است ساختار را بیفزاید یا کارها را آسان تر کند. برای مبتلایان به OCD ، افکار روال مداوم و ناخواسته دارند و رفتارهای آنها سفت و سخت است و انجام ندادن آنها باعث پریشانی بزرگی می شود.

وسواس فکری

افكار تحريك كننده اضطراب يكي از ويژگي هاي اساسي اختلال وسواسي و اجباري (OCD) است. تحقیقات اخیر نشان می دهد كه افراد از 5 روش مختلف كنترل فكری استفاده می كنند كه عبارتند از: حواس پرتی ، مجازات ، ارزیابی مجدد ، كنترل اجتماعی و نگرانی.

افراد مبتلا به وسواس فکری یا اجباری (OCD) اغلب از استراتژیهای ناسازگار برای کنترل افکار مزاحم استفاده می کنند (به عنوان مثال ، سرکوب فکر) که ممکن است به طور متناقض فرکانس آنها را افزایش دهد.

-براتی و همکاران(1394) در تحقیقی با عنوان بررسي پايايي و اعتباريابي پرسشنامة توانايي كنترل فكرِ لوچيانو و همكاران بیان کردند که براساس پژوهش هاي پيشين به نظر مي رسد كه توانايي كنترل فكر يك ويژگي تك بعدي و در بين افراد مختلف، متفاوت است. هدف از مطالعه حاضر، بررسي پايايي و اعتبار پرسشنامة توانايي كنترل فكر لوچيانو و همكاران ) 2005)در ميان دانشجويان بود. جامعه آماري پژوهش، همة دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه اصفهان بودند. 275 نفر از اين دانشجويان به شيوة نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند و به پرسشنامه كنترل فكر(لوچيانو و همكاران، 2005 ) و پرسشنامه نگراني حالت پن(ماير و همكاران، 1990 ) پاسخ دادند .براي تحليل داده ها از روش هاي تحليل عاملي اكتشافي و ضريب همبستگي استفاده شد.

-امامی و همکاران(1393) در تحقیقی با عنوان
اثربخشي كيفيت زندگي درماني بر علايم اضطراب و افسردگي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه بیان کردند که هدف از انجام پژوهش حاضر، تعيين ميزان اثربخشي كيفيت زندگي درماني[1] بر اضطراب و افسردگي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه است. روش پژوهش نيمه تجربي با گروه هاي آزمايش و گواه و پيگيري(45 روزه) بود. روش نمونه گيري، تصادفي ساده بود. از بين 150 نفر كه به پرسشنامه هاي اضطراب و افسردگي پاسخ دادند، 48 نفر نمره بالا دريافت كردند؛ يعني 24 نفر افسردگي بالا و 24 نفر اضطراب بالا داشتند. سپس هر كدام از گروه هاي 24 نفره به دو گروه 12 نفره آزمايش و گواه تقسيم شدند و مداخله درماني؛ يعني 8 جلسه كيفيت زندگي درماني روي دو گروه آزمايش انجام شد.

محصولات مشابه