مرکز مطالعات تخصصی پایان نامه
عکس هدر

مبانی نظری مهارت های اجتماعی

مبانی نظری رشته روانشناسی
قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان
92

مبانی نظری

نوع فایل: WORD 

منبع: دارد

پاورقی: دارد

تعداد صفحه:29

قیمت: 25000تومان

 

مهارت اجتماعی

مهارت اجتماعی مجموعه رفتارهای آموخته شده ای است که فرد را قادر می سازد با دیگران رابطه اثربخش داشته و از واکنش های نامعقول اجتماعی خودداری کند. همکاری، مشارکت با دیگران، کمک کردن، آغازگر رابطه بودن، تقاضای کمک کردن، تعریف و تمجید از دیگران و قدردانی کردن، مثال هایی از این نوع رفتار است. یادگیری رفتارهای فوق و ایجاد رابطه اثربخش با دیگران یکی از مهمترین دستاوردهای دوران کودکی است. متأسفانه همه کودکان موفق به فراگیری این مهارت ها نمی شوند به همین دلیل، اغلب این کودکان با عکس العمل های منفی از سوی بزرگسالان و کودکان دیگر رو به رو می شوند(منصور، 1387).

مهارتهایاجتماعیبهعنوانروابطبین فردی،مسؤلیت پذیریوپیرویازقوانینمطرحمیشود.               ) آناستازیو،2012)

کودکانی که مهارت اجتماعی کافی کسب کرده اند در ایجاد رابطه با همسالان و یادگیری در محیط آموزشی موفق­تر از کودکانی هستند که فاقد این مهارت هستند. پژوهش­های طولی مؤید تأثیر منفی نقص مهارت اجتماعی بر سلامت روانی کودک است. مهارت اجتماعی به کودک کمک می­کند تا با دیگران رابطه اثربخش داشته باشد. اغلب کودکان در ارتباط با اطرافیان(والدین، خواهران، برادران و همسالان) اغلب، مهارت را بدون تلاش فرا می گیرند به همین دلیل، این کودکان با عکس العمل های منفی از سوی بزرگسالان و کودکان دیگر رو به رو می شوند. از دهه 1970 بخش مهارت های اجتماعی و اقدامات مربوط به آن یکی از فعال ترین عرضه های تحقیقات روانشناسان رفتاری بوده است اگر چه بیشتر این تحقیقات در باره بزرگسالان بوده است ولی به طور پیوسته توجه خاص و بااهمیتی به مهارت های اجتماعی کودکان نیز وجود داشته است. تحقیقات نشان داده است در طول سال های مدرسه 10 تا 15 درصد همه کودکان به وسیله همسالان خود طرد می شوند که این خود باعث به وجودآمدن مشکلاتی مانند فرار از مدرسه عدم پیشرفت تحصیلی، پرخاشگری، جرم و جنایت می شود. در حال حاضر بسیاری از محققان اتفاق نظر دارند که مهارت های اجتماعی آموختنی هستند زیرا کودکانی که در محیط های نامناسب بزرگ شده اند از لحاظ اجتماعی رفتارهای نامعقول دارند و قادر به تکلم مؤثر و مفید نمی باشند. با توجه به این مسائل دست اندرکاران تعلیم و تربیت نقش مهمی در طراحی برنامه های آموزشی مهارت های اجتماعی بهره گرفته و با استفاده از تجارب خود و همچنین تئوری های مطرح شده در این حوزه برنامه های مربوط به آموزش مهارت اجتماعی را طراحی می کنند . مهارت اجتماعی مجموعه ای رفتارهای فراگرفته ی قابل قبولی است که فرد را قادر می سازد که با دیگران رابطه­ی مؤثر داشته و از عکس العمل­های نامعقول اجتماعی خودداری کند(گرشام والیوت) همکاری، مشارکت با دیگران، کمک کردن آغازگر رابطه بودن، تقاضای کمک کردن، تعریف و تمجید از دیگران، و تشکر و قدردانی کردن، مثال­هایی از این رفتار است. یادگیری مهارت­های فوق وایجاد رابطه موفق با دیگران یکی از مهم­ترین دستاوردهای دوران کودکی است. مهارت های اجتماعی، رفتارهایی است اکتسابی که از طریق مشاهده، مدل سازی، تمرین و بازخورد آموخته می شوند و دارای ویژگی های زیر است. رفتارهای کلامی و غیرکلامی را در بر می گیرد و پاسخ های مناسب و مؤثر را در بر دارند، بیشتر جنبه تعاملی داشته، تقویت های اجتماعی را به حداکثر می رسانند و براساس ویژگی ها و محیطی که فرد در آن واقع شده است، توسعه می یابد و از طریق آموزش رشد می کنند.(همان،1381 : 68-63).

 

محصولات مشابه