مرکز مطالعات تخصصی پایان نامه
عکس هدر

مبانی نظری اختلالات فکری -عملی

مبانی نظری رشته روانشناسی
قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان
95

مبانی نظری

نوع فایل: WORD 

منبع: دارد

پاورقی: دارد

تعداد صفحه:34

قیمت: 25000تومان

 

وسواس

وسواس برای بسیاری از افراد، به ویژه روانشناسان، مشاوران و روان پزشکان، اختلالی نام آشناست. بیشتر ما افرادی را دیده ایم که وقتی به دستگیره های در و پنجره دست می زنند، شست و شو های مکررو طولانی دارند و وقتی وضو می گیرند و یا نماز می خوانند، با تشریفاتی خاص این کار ها را انجام می دهند. این افراد به بیماری وسواس مبتلا هستند. بر اثر این بیماری، افکار مزاحم و غیر قابل کنترل، به صورت نا خواسته به فرد هجوم می آورند و موجی از اضطراب را به همراه دارند. فرد مبتلا برای رهایی از این افکار و اضطراب پدید آمده، به اعمالی خنثی ساز، مانند شست و شوی مکرر، مراقبت افراطی از اعمال و رفتار خود و پرهیز از برخی اعمال روزمره روی می آورد. فرد وسواسی با تشدید اختلال، مقاومت خود را از دست می دهد. او مدت زیادی از وقت خود را صرف اشتغال های ذهنی و رفتار های وسواسی می کند. به تدریج روابط فردی، خانوادگی و اجتماعی او به شدت مختل می شود و آرام آرام به اختلالات دیگری مانند افسردگی و اضطراب، کم اشتهایی و ترس مبتلا می گردد(نارویی نصرتی و منصور، 1388).

بيماريوسواس،علي رغمشيوعنسبيپايينآن،ازجمله اختلالاتروانيبسيارپيچيدهوجالباستكهازاوايل قرننوزدهمنظرروانپزشكانرابهخودجلبكردهاست. نظريههاييكهدراينمدتدرباره ياينبيماريوعوامل ايجادكنندهيآنازطرفروانپزشكانمختلفارائهشده است،نهازپايهواساستجربيمحكميبرخورداراستو نهبهروشدرمانيمؤثريمنجرشدهاست. نارسايي برداشتروانكاويازاينبيماريبتدريجآشكارترشدهو ناتوانيروشهايدرمانناشيازآنديدگاهدراصلاحو تغييرمشكلاتوسواسيباعثشدهاستكهكوششهاي جديددرجهتفهموتغييرپديده هايوسواسدرچارچوب ديگريانجامگيرد(قمري گيوي و همکاران، 1391).

محصولات مشابه