ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک
دانش مالی

دانش مالی

مبانی نظری و پیشینه مدیریت
قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان
1195

دانش به معنی درک و کاربرد اصطلاحات و مفاهیم مالی جهت تصمیم گیری های بی نقص در راستای تولید نتایج بهینه است.

بدین ترتیب که درک مفاهیم مالی، مهارت ها، انگیزش و اطمینان بکار گیری چنین دانش و درکی به منظور تصمیم گیری موثر در خصوص مسائل و مفاهیم مالی در راستای بهبود رفاه مالی افراد و جامعه و مشارکت در زندگی اقتصادی است

مبانی نظری

نوع فایل: WORD 

منبع: دارد

پاورقی: دارد

تعداد صفحه: 15

مفهوم دانش مالی

دانش مالی در اختیار داشتن دانش و درک از مسائل مالی است،که به طور عمده در ارتباط با امور مالی شخصی استفاده می شود.

دانش مالی اغلب مستلزم آگاهی از درستی تصمیم گیری های مربوط به برخی از زمینه های امور مالی شخصی مانند: املاک و مستغلات، بیمه، سرمایه گذاری، صرفه جویی به خصوص برای کالج، برنامه ریزی مالیاتی و بازنشستگی است (کیانوش و همکاران، ۱۳۹۳).

دانش مالی

دانش مالی را درک از مسائل مالی تعریف نموده اند دانش مالی است عمدتا در ارتباط با مسائل مالی شخصی استفاده می شود.

که اغلب مستلزم دانش درباره درستی تصمیم گیری های مربوط به امور مالی شخصی ویژه ای مانند املاک و مستغلات، بیمه، سرمایه گذاری، صرفه جویی (به خصوص برای دانشگاه)، برنامه ریزی مالیاتی و بازنشستگی می باشد .

برخی صاحب نظران آن را شامل دانشی از مفاهیم مالی مانند ترکیب علاقه، برنامه ریزی مالی، مکانیزم های استفاده از کارت های اعتباری، روش صرفه جویی سودمند، حقوق مصرف کننده، ارزش زمانی پول، و غیره دانسته اند .

تعریف استاندارد دانش مالی عبارت است از نداشتن سواد، مهارت، و اعتماد به نفس برای اتخاذ تصمیمات مالی سخته. محیط نهادی نیز نقش مهمی در تصمیم گیری های مالی دارد و بر انتخاب ها، و کمیت و کیفیت اطلاعات و محرک های مرتبط تاثیر بسیار دارد. 

دانش مالی، مورد توجه روزافزون دولت ها و سایر خط مشی گذاران دولتی است. پژوهش های انجام شده نشان می دهند که دانش مالی افراد و خانوارها، صرف نظر از میزان درآمد و تحصیلات، بسیار پایین است، اما در میان گروه های کم درآمد و با تحصیلات پایین، میزان آن، بسیار کمتر است. به نظر می رسد حتی مالکان سهام و معامله گران دارایی های مالی نیز در پی ارتقای سطح دانش مالی خود نیستند (اسدی، 1396: 5)

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه دانش مالی را برای افراد زیر 15 سال این گونه تعریف کرده است:|

"دانش مالی عبارت از دانش و درک مفاهیم و مخاطرات مالی و مهارت ها، انگیزش و اطمینان برای به کار بستن چنین دانش و درکی، به منظور اتخاذ تصمیم های اثر بخش در طیفی از زمینه های مالی برای بهبود رفاه مالی افراد و جامعه و همچنین برای توانمندسازی در جهت مشارکت در زندگی اقتصادی است"

همین سازمان دانش مالی برای بزرگسالان را ترکیبی از آگاهی، دانش، مهارت، گرایش و رفتار لازم برای اتخاذ تصمیم های مالی مناسب و نهایتا دستیابی به رفاه مالی فردی" تعریف کرده است.
دانش مالی

اهمیت بهبود دانش مالی، به خاطر عواملی چون توسعه محصولات جدید مالی، پیچیدگی ابزارها و بازارهای مالی، تغییرات سیاسی و عوامل اقتصادی، افزایش یافته است. این روند با توجه به فراوانی گزینه های سرمایه گذاری و گسترش بازاریابی، تنها زمانی مؤثر است که بتوان با استفاده از اطلاعات و دانش مالی اقدام به انتخاب از بین آنها نمود. تحصیلات دانشگاهی در زمینه مالی و حسابداری و اطلاعات ارائه شده توسط بخش دولتی و خصوصی، اینترنت و دوره های آموزش امور مالی از جمله منابع تامین دانش مالی می باشد(آل تمیمی و بین کالی، 2009) .

پیشینه داخلی

خداشناس و همکاران (1396)  مقاله ای با عنوان تاثیر دانش مالی مدیران بر اهداف سازمانی انجام دادندپژوهش  حاضر با هدف اصلی تحقق اهداف سازمانی از طریق دانش مالی صورت گرفت.فرضیه های مورد پژوهش به تاثیر دانش مالی بر رفتار مالی و رفتار مالی بر اهداف سازمانی وهمچنین تاثیر مهارت های مالی و ادارک مالی به عنوان متغیرهای تعدیل گر می پردازند. جامعهآماری پژوهش، پرسنل سازمان تامین اجتماعی بودند. نمونه گیری به صورت کل شماری(133 نفر) صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش رگرسیون انجام شد. نتایج آزمون فرض ها نشان داد که دانش مالی رفتار مالی و اهداف سازمانی را تحت تاثیر قرار میدهد و همچنین ادراک نسبت به دانش از مهارت و تخصص در زمینه مالی مهمتر بوده و میتواند رابطه بین دانش مالی و رفتار مالی را تحت الشعاع قرار دهد.

ملازاده و همکاران (۱۳۹۵)، در تحقیق خود به بررسی تأثیر دانش مالی مدیر عامل بر روی مدیریت سود، پرداختند. جهت انجام این پژوهش مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود واقعی به صورت جداگانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (۱۳۰ شرکت پرداخته شد. نوع مدرک تحصیلی به عنوان معیاری جهت اندازه گیری دانش مالی مدیر عامل در نظر گرفته شده است. جهت تحلیل داده های پژوهش، از مدل های رگرسیونی چند متغیره ترکیبی - تلفیقی و همچنین آزمون برابری میانگین استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که دانش مالی مدیر عامل بر روی مدیریت سود شرکت بر اساس رویدادهای واقعی و اقلام تعهدی اختیاری تاثیر ندارد. از طرف دیگر تفاوت معنی داری بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری و مبتنی بر رویدادهای واقعی در شرکت های با مدیر عامل دارای دانش مالی و سایر شرکت ها وجود ندارد.

پیشینه خارجی

گونوپولوس و فام(۲۰۱۷)، در تحقیق خود با عنوان مدیران عامل با دانش مالی و مدیریت سود در زمان عرضه اولیه عمومی بیان کردند که، مدیران عامل با دانش مالی به احتمال کمتر نسبت به مدیران عامل فاقد دانش مالی در زمان عرضه عمومی اولیه در گیر مدیریت سود می شوند.

دانش مالی

محصولات مشابه