ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک
مبانی نظری نامرِیی شدن کارکنان

مبانی نظری نامرِیی شدن کارکنان

مبانی نظری و پیشینه مدیریت
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان
632

مبانی نظری

نوع فایل: WORD 

منبع: دارد

پاورقی: دارد

تعداد صفحه:30

نامریی شدن کارکنان

تعریف کارکنان نامرئی

کارکنان نامرئی افرادی هستند که از این و آن و همکاران و مدیریت شکایت می کنند و احساس نادیده گرفته شدن دارند، افرادی که کسی ازآنان قدرشناسی نمی کند و به آنان بی اعتنا هستند( کراتز و براون، ۲۰۱۳: 399). کارکنانی که رفع تکلیف می کنند، یعنی کار را ظاهری و صوری انجام می دهند یا ظاهرا خودشان را مشغول نگه می دارند یا کمتر به کار گرفته می شوند. این کارکنان در حاشیه مانده اند و کسی به آنان توجه نکرده و اهمیتی نمی دهد (ساکی زاده، ۱۳۹۳: ۱۹). که عواملی که سبب نامرئی شدن کارکنان می شود در نهایت هم نارضایتی شغلی را سبب شده و هم تمایل به ترک خدمت در آنها افزایش می دهد که باعث مشکلات زیادی ازجمله سکوت سازمانی ، کاهش تعهد سازمانی و مسولیت پذیری و ... خواهد شد.

نامریی شدن کارکنان

کارکنان نامرئی 1- افرادی هستند که در سازمان ها در حاشیه مانده اند و کسی به آنان توجه و اهمیتی نمی دهد. 2- کارکنانی که رفع تکلیف می کنند یعنی کار را ظاهری و صوری انجام می دهند یا ظاهرا خودشان را مشغول نگه میدارند یا کمتر به کار گرفته می شوند. 3- کارکنان نامرئی افرادی هستند که از این و آن و همکاران و مدیریت شکایت می کنند.4 - کارکنان نامرئی افرادی هستند که احساس نادیده گرفته شدن می کنند. 5-کارکنان نامرئی افرادی هستند که کسی از آنان قدر شناسی نمی کند و به آنان بی اعتنا هستند. آنان معتقدند که چرا وقتی کسی به دستاوردهای ما توجه ندارد ، برای درخشیدن و خلاقیت به خود زحمت دهم و ممکن است در فهرست بعدی نفرات اخراجی باشیم (گوستیک، چستر التون، ترجمه پورقاسمی، 1393: 41).

مفهوم کارکنان نامرئی

امروزهبنگاههابابحرانیبهنامکارکناننامرئیمواجهند. کارکناننامرئیباروشهایخودازقبیلپنهانماندندرحاشیه،رفعتکلیف،شکایتازاینوآنوانتقالاینتکنیکهابهکارکنانجدیدبااحساسنادیدهگرفتهشدن،بیاعتناییوقدرناشناسیبهمقابلهمیپردازند. ایشانمعتقدندکهچراوقتیکسیبهدستاوردهایماتوجهنداردبرایدرخشیدنبهخودزحمتبدهیم؟درحالیکهممکناستدرفهرستبعدینفراتاخراجیباشیم( پورقاسمی ، 1393: 2)
کارکنان نامریی

چرا کارکنان احساس نامرئی بودن می کنند؟

 ایناحساسممکناستکهدرهرزمان،هرجاوبرایهرکسیرخدهد

 مجلهتایمدرفوریهسال۲۰۰۵گزارشدادکه۸۰درصدازکارکنانبراینباورندکهدرمحیطکارشانمورداحترامقرارنمیگیرند. کارکناننامرئیاحساسنادیدهگرفتهشدن،بیاعتناییوعدمقدردانیراباتنهاراهیکهمیشناسند،یعنیپنهانماندندرحاشیههایشرکت،رفعتکلیفوشکوهازاینوآنپاسخمیدهندوباانتقالروشهایخودبهتازهواردینبهمقابلهمیپردازند. بهطورکلی،منطقکارکناننامرئیبدینگونهاستکهوقتیکهکسیبهدستاوردهایماتوجهیندارد،چرابرایدرخشیدنبهخودزحمتبدهیم؟چراوقتیکهممکناستدرمیانگروهبعدیاخراجیهاباشیم،بهخودزحمتتلاشبدهیم؟


محصولات مشابه