ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک
مبانی نظری رهبری کاریزماتیک

مبانی نظری رهبری کاریزماتیک

مبانی نظری و پیشینه مدیریت
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰
662

 مفهوم رهبری کاریزماتیک

رهبری کاریزماتیک یا رهبری مبتنی بر جاذبه استثنایی به گونه ای از رهبری گفته می شودکه دارای قدرت وتوانایی الهام بخشی به پیروان باشد و این در حالی است که توانایی ها صرفا از نیروی شخصیت و تعهد فرد سرچشمه گرفته باشد . در این نوع رهبری ، رابطه ای بدون استفاده از پاداش های مالی و اعمل زور برقرار می شود ( کمالیان و اسماعیلی گیوی ، 2006).

وبر مفهوم کاریزما را که  از رودولف سوهم (1841-1917)، به عاریت گرفته است ، چنین تعریف می کند : کیفیت استثنایی شخصی که به نظرمی رسد واجد یک قدرت فوق طبیعی، قوق بشری یادست کم غیر عادی است ، که از گذر آن چونمرد مقتدر وسرنوشت ساز جلوه می کند وبدین دلیل ، مریدان یا هوادارانی گرد اوجمع می شوند .»در این الگو محور تولید قدرت فردی است که دارای ویزگی های استثنایی و منحصربه فرداست . این ویژگی های ، وی رااز دیگر متفکران وسیاستمداران جامعه ممتاز  می کند و باعث اقبال و توجه عمومی به فرد رهبر می شود و همه وحتی دانشمندان یک جامعه را به سوی خودجذب می کندوتحت امر خود قرار می دهد .( فروند ، 1383: 202)


مبانی نظری

نوع فایل: WORD 

منبع: دارد

پاورقی: دارد

تعداد صفحه:23

 رهبری کاریزماتیک


رهبری کاریزماتیک

از نظر وبر ، حاکمیت کاریزمایی بر مبنای عاطفه و شور و احساسات است ، نه بر مبنای عقلانی زیرا دراین وع حاکمیت توده مردم به طور کامل خود را به رهبر کاریزما می شسپارند و به طور کامل از او اطاعت می کند هر چندکه خواسته هایش غیر عقلانی باشد . رهبر کاریزماتیک نظم موجود در جامعه را در هم می شکند، نهادهای جامعه را از هم گسیخته می کند وی ک نظم جدیدی را پایه گذاری می کند .حدود و هنجارهای جدید را خود رهبر کاریزماتیک به موجب اقتدارش خصی که دارد تعیین می کند رهبری کاریزماتیک از اقتدار حامیت وقت، ابرازانزجارمی کند و باحاکمیت وقت سردشمنی دارد . هر حاکمیت کاریزمایی برای حفظ قدرتش که بر مبنای غیر عقلانی پایه گذاری می شود ، پیوسته مجبور است که مایه حیات تازه ای پیدا کند و ترفندهای نوینی را به کار گیرد . به نظر وبر عقلانیت تنها فرانیدی نیست که منجر به تغیر جهان شده است بلکه کنش افراد از محرک های احساسی و عاطفی ، فشارهای سیاسی، دینی ، اخلاقی ، اقتصادی ، روانی ملازم با آن ها نیز تاثیر می پذیرد.این محرک ها ممکن است باعث شوند که افراد به رهبران کاریزما روی آورند و در چنین اوضاع و احوالی این رهبران ظهور می یابند. ( اکبری ، 1395: 19)

تاریخچه رهبری کاریزماتیک

کاریزما باری اولین بار توسط ماکس وبر[1] (1846-1920) مورد توجه و برررسی جامعه شناسانه قرار گرفت ، وبر در بررسی اقتدار سیاس حاکمان از سه نوع اقتدار یاد می کند

1.      اقتدار سنتی ، اعتقاد به قدسیت سنت

2.      اقتدار حقوقی ، اعتقاد به مشروعیت و قدرت آنهایی که به درستی و مطابق هنجارهای حقوقی اقتدار کسب کرد هاند .

اقتدار کاریزماتیک ، سر سپردگی به فردی قدیس صفت ، قهرمان یا به هر صورت ، استثنائی

گرچه ماکس وبر به عنوان مبدع ونشر دهنده نظریه رهبری کاریزماتیک شناخته شده است ، اما تقریبا تمام کسانی کیه پس از رنسانس صاحب نظر در مسائل فلسفی و انسانی بوده اند به نوعی هب این مطلب اشاهر کرده اند . در  دوران پس از رنسانس نظریات مختلفی در شناخت طبیعت و سرشت انسان ارائه شده است . گروهی از صاحب نظران معتقد بودند که انسان دارای بعد منطقی ، عقلایی و استدلالی است  در مقابل آنها ، گروهی اعتقاد داشتند که انسان ها از مجموعه ای ازاحساسات ، عواطف و هیجانات برخوردارند که موجب بروز رفتار می شود . تا زمان ماکس وبر نظر دقیقی وجود نداشت که کدام بعد از وجود انسان باعث ایجاد رفتاره شده و یا آن ار تحت الشعاع قرار می دهد . کار مهم ماکس وبر این بود که در بعد عقلایی ، مفهوم دیوان سالاری ودر بعد عاطفی مفهوم کاریزماتیک را ارائه کردو تمایز بین این دو مفهوم را کاملا مشخص ساخت مفهوم کاریزماتیک در ابتدا با برخوردهایی تخطئه آمیز روبه رو شد . با گذشت زمان ، این مفهومسرانجام توانست در فهرنگ نظری رسوخ کند .البته شرح و بسط های فراوانی نیز بر نظریات ماکس وبر شده است که از بیان آنها خودداری می شود ( اکبری ، 1395: 20)

اهمیت  رهبری کاریزماتیک


استفاده از طیف گسترده ای از روش ها برای مدیریت تصویر خود توسط مدیران کاریزماتیک ، برای افرادی  که حتی به طور طبیعی دارای جذابیت نیستند، ممکن است باپشتکاری قابل ملاحظه  برای توسعه ی مهارت های خود عملی باشد . یک رهبر کاریزماتیک به جمع آوری پیروان و جذب آنها از طریق قدرت شخصیت و جذابیت خود ، به جای استفاده از اشکال قدرت خارجی و یا اقتدار خارجی می پردازد. یک مدیر کاریزماتیک در حال صحبت کردن در هر لحظه توجه زیادی به فرد مقابل خود می کند ، به شکلی که آن شخص احساس می کند ، برای آن زمان مهمترین شخص در جهان است ( باربوتو، 2005)
مبانی نظری رهبری کاریزماتیک

شیوه های رفتاری مدیران کاریزماتیک

مطالعات 9 شیوه ی رفتاری افراد کاریزما تیک را این گونه تعریف کرده است که مضمون آن در پی می آید:

١- بیشتر از آنکه سخن بگویند، می شنوند

2- صرف نظر از افراد به دیدگاه هایشان خوب گوش می دهند

3- به هنگام ارتباط بادیگران ، به هیچ وجه خود را مشغول حاشیه و لوازم شخصی نمی کنند

4- به چیزهایی که به دست می آورند فکر نمی کنند بلکه تمرکزشان به چیزهایی است که برای دیگران می توانند فراهم کنند.

5- به گونه ی افراد از خود راضی که خودر امهم می پندارند عمل نمی کنند

6- مردمان دیگر را مهم می دانند چون می توان از آنان آموخت

7- نقاط مثبت دیگران را می بینند و آن را تقدیر می کنند

8- در انتخاب کلماتی که به کار می برند دقت می کنند

9- بر نقاط ضعف دیگران تمرکز و پافشاری نمی کنند 

محصولات مشابه