مرکز تحلیل آماری مقاله پایان نامه ،کاهش تضمینی درصد همانندجویی
ایران پروداک
بیماری های موثر از آلودگی هوا

بیماری های موثر از آلودگی هوا

مبانی نظری رشته عمران
قیمت: ۳,۰۰۰ تومان
101

مبانی نظری

نوع فایل: WORD 

منبع: دارد

تعداد صفحه:10

درس: محیط زیست

آلودگی هوا

اﻣﺮوزه آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا ﻫﻤﭽﻮن دﻳﮕﺮ ﻣﻮارد آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ تاثیرات زیان آوری ﺑﺮ اﻧﺴﺎن و دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻲ ﮔﺬارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ اﻳﻨ موضوع ﻜﻪ ﺗﻬﺮان ﻳﻜﻲ از آﻟﻮده ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود و دﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻫﻢ روز ﺑﺮوز ﺑﻴﺸﺘﺮ درﮔﻴـر اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺷﻨاﺧﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ و راه ﺣﻠﻬﺎي ﻣﺆﺛﺮ آن ﻳﻜﻲ از ﺿﺮورﺗﻬﺎي ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎ است  . آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻫﻮا ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ازن و دي اﻛﺴﻴﺪ ﻧﻴﺘـﺮوژن، دي اﻛـﺴﻴﺪ ﮔـﻮﮔﺮد، ذرات ﮔﺮدوﻏﺒـﺎر، ﺳﺮب و ﻣﻨﻮﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ.آلودگي هوا چهارمين عامل مرگ و مير در جهان است. طبق آمار، يك ميليارد و 400 ميليون نفر در جهان در معرض آلودگي هوا قرار دارند و سالانه 3 ميليون نفر در دنيا جان خود را به دليل عوارض مستقيم يا غيرمستقيم آلودگي هوا از دست مي‌دهند.

بیماری های موثر از آلودگی هوا
در این مقاله تلاش شده است اثرات ناشی از آلودگی هوا بر چند نوع بیماری شایع معرفی و توضیح داده شود.در این خصوص به بیماری هایی همچون بیماری های قلبی و عروقی, تنفسی,مغزی,مشکلات باروری میتوان اشاره کرد.