مرکز تحلیل آماری مقاله پایان نامه ،کاهش تضمینی درصد همانندجویی
ایران پروداک
آوای سازمانی ، سکوت سازمانی، اخلاق حرفه ای

آوای سازمانی ، سکوت سازمانی، اخلاق حرفه ای

مبانی نظری و پیشینه رشته مدیریت
قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومان
139

مبانی نظری سکوت  مبانی نظری آوا  مبانی  نظری اخلاق  حرفه ای

نوع فایل: WORD 

منبع: دارد

پاورقی: دارد

تعداد صفحه:88

این فصل سه بخش ادبیات تحقیق، پیشینه تحقیق و ارائه مدل مفهومی تحقیق را دارا می باشد. قسمت ادبیات تحقیق شامل چهار بخش اصلی مرتبط با اخلاق حرفه ای (متغیرتعدیلگر)،  رهبری اخلاقی (متغیرمستقل) و آوای سازمانی و سکوت سازمانی (متغیروابسته) است.در بخش اول، در ابتدا به صورت کوتاه، مبانی نظری اخلاق حرفه ای شرح داده شده است. در بخش دوم به بیان نظریات عنوان شده به وسیله صاحب نظران در خصوص رهبری اخلاقی اشاره شده است. در بخش سوم و چهارم مبانی نظری در مبحث آوای سازمانی و سکوت سازمانی مطرح می شود.همچنین در قسمت پیشینه تحقیقی پژوهش به تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع پژوهش در چهار محور مذکور اشاره شده است. با توجه به این موضوع که در تحقیقات داخلی و خارجی، پژوهش هایی که کاملا این چهار محور را در بر گرفته باشد، یافت نشد،در نتیجه، به نتایج و یافته های پژوهشی بعضی از تحقیقات که از نظر علمی قرابت زیادی با بحث پژوهش دارند، به ترتیب داخلی و خارجی اشاره می شود. در قسمت نهایی مدل مفهومی تحقیق مورد بحث و ارایه قرار می گیرد.

پیشینه های  تجربی  : 

نئوبرت و سایرین(2009) رابطۀ رهبري اخلاقی و رضایت شغلی و تعهد عاطفی کارکنان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. آنها عنوان نمودند که مدیران به وسیله رهبري اخلاقی قادرند جو اخلاقی ایجاد نمایند که بر شکوفایی گرایشهاي مطلوب در کارکنان از قبیل رضایت شغلی و تعهد عاطفی اثر گذار است. نتایج آنها این موضوع را بیان می کند که رهبري اخلاقی داراي تأثیر مستقیم و غیر مستقیم بر رضایت شغلی و تعهد عاطفی کارکنان دارد . تأثیر غیرمستقیم به واسطه شکل گیري جو اخلاقی ایجاد میگردد که به نوبه خود به رضایت شغلی بالاتر و تعهد عاطفی بیشتر در کارکنان می انجامد.

پونو و تناکون(2009)  ارتباط بین رفتار رهبري اخلاقی و عملکرد کارکنان را بررسی نمودند. آنها در این راستا تأثیر رهبري اخلاقی را بر نتایج نگرش کارکنان از قبیل تعهد سازمانی و اعتماد به رهبران مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه از داده ها ي جمع آوري شده از 172 مدیر سطح میانی درسازمانهاي مالزي استفاده نمود.

 کیم و بریمر[2](2011) تأثیر رهبري اخلاقی را بر رضایت شغلی و تعهد عاطفی مدیران میانی و سپس تأثیر آنها را بر نتایج رفتاري مدیران از قبیل تلاش مضاعف و قصد خروج از سازمان مورد بررسی قرار دادند. آنها تحلیل تجربی خود را در 30 هتل انجام داده و 324 مدیر میانی در بررسی آنها شرکت نمودند. مطالعه آنها نشان داد که رهبري اخلاقی مدیران ارشد رابطۀ مثبتی با رضایت شغلی و تعهد عاطفی مدیران میانی دارد اما رضایت شغلی الزاماً به تمایل آنها براي تلاش مضاعف منجر نمیگردد. رابطۀ مثبت بین تلاش مضاعف مدیران  و عملکرد رقابتی هتل نیز تأیید گردید.

در مرحله اول ، تصمیم گیرندگان ناچار می شوند به جای اینکه به انتخاب یا عمل خود عمل کنند ، تصمیم بگیرند که نتایج احتمالی موردتوجه خود را حدس بزنند تا اخلاقی بودن را مشخص کنند. گرونیگ بر این باور است که این یک استدلال نادرست است که وی اظهار داشت: "برعكس ، ما معتقدیم كه روابط عمومی باید بر اساس جهان بینی باشد كه اخلاق را در فرایند روابط عمومی گنجانده و نه بر دیدگاهی كه در مورد اخلاق آن بحث می كند. به عبارت دیگر ، اخلاق باید مربوط به فرایند تصمیم گیری باشد ، نه فقط نتیجه ، که نمی تواند تضمین شود. 
رهبری اخلاقی رهبری است که با رعایت اعتقادات و ارزشهای اخلاقی و عزت و حقوق سایرین هدایت می شود.  بنابراین به مفاهیمی مانند اعتماد ، صداقت ، توجه ، کاریزما و انصاف ارتباط دارد.

اخلاق مرتبط با انواع ارزشها و اخلاقی است که فرد یا جامعه  مناسب می داند. همچنین ، اخلاق مربوط به فضیلت افراد و انگیزه های آنها است. انتخاب رهبر نیز تحت تأثیر رشد اخلاقی آنها قرار دارد.


محمد صالحي، سيده زهرا حسيني درونكلايي، شهربانو محمدي(1395) تحقیقی با عنوان رابطه استراتژي هاي منابع انساني با اخلاق حرفه اي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي مازندران انجام داده اند هدف تحقيق حاضر بررسي رابطه استراتژي هاي منابع انساني با اخلاق حرفه اي كاركنان علوم پزشكي مازندران بوده است. مواد و روش ها: روش تحقيق از نوع همبستگي است، جامعه آماري شامل كليه كاركنان علوم پزشكي مازندران با 1750 نفر پرسنل مي باشد كه 315 نفر بعنوان حجم نمونه با فرمول كوكران و به روش تصادفي ساده انتخاب گرديد. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته استراتژي منابع انساني، پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه اي اورگان و كونوسكي جمع آوري شد و با نرم افزار SPSS و آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. يافته ها نشان داد استراتژهاي مديريت عملكرد، جبران خدمات و روابط كار با اخلاق حرفه اي كاركنان رابطه دارد، اما استراتژي تامين و استراتژي آموزش و توسعه با اخلاق حرفه اي كاركنان رابطه ندارد. همچنين 33 % تاثيرات بر اخلاق حرفه اي توسط استراتژي هاي منابع انساني تبيين مي شود.

ليلا افشار، گيتا رضواني، محمد حسين زاده، زهرا سماواتيان، به بررسي ميزان مهارت هاي اخلاقي دانشجويان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه شاهد با استفاده از ابزار فهرست مهارت هاي اخلاقي پرداخته اند. پژوهش حاضر به بررسي ميزان مهارت هاي اخلاقي دانشجويان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه شاهد با استفاده از ابزار پرسشنامه «Moral skill In ventory» در سال تحصيلي 94-93 مي پردازد. روش پژوهش بررسي مقطعي تحليلي است و جامعه آماري اين پژوهش كليه دانشجويان ورودي سال هاي 88 تا 92 دانشكده دندانپزشكي شاهد مي باشند. براي گردآوري داده هاي مورد نياز از پرسشنامه هاي بسته پاسخ ساختارمند استفاده شده و جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماري SPSS 20 استفاده گرديده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه درك كلي دانشجويان از مجموع چهار حيطه اخلاقي (حساسيت، استدلال، يكپارچگي و شجاعت اخلاقي) نسبت به سطح ايده آل آن بسيار پايين تر مي باشد و در اين بين حساسيت اخلاقي نسبت به ساير حيطه ها وضعيت بهتري را نشان داده است. 

شیدایی و اسماعیلی(1395) تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین ابعاد رهبری اخلاقی و رفتار آوای سازمانی با توجه به نقش میانجی اشتیاق شغلی در شعب بانک ملی استان گلستان صورت دادند. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ابعاد رهبری اخلاقی و رفتار آوای سازمانی با توجه به نقش میانجی اشتیاق شغلی در شعب بانک ملی استان گلستان بوده است. جامعه آماری پژوهش کارکنان بانک ملی استان گلستان به تعداد 900 نفر بوده که با توجه به جدول گرجسی و مورگان تعداد 269 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیل می باشد. جهت تجزیه و تحلیل توصیفی و تحلیل عاملی داده ها از نرم افزار Spss20 و به منظور بررسی فرضیات تحقیق از معادلات ساختاری لیزرل استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد بین ابعاد رهبری اخلاقی با رفتار آوای سازمانی و همچنین بین ابعاد رهبری اخلاقی با اشتیاق شغلی رابطه وجود دارد. همچنین بین اشتیاق شغلی با رفتار آوای سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

حسن زاده و همکاران(1395) تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی و تعلق خاطر کاری با توجه به متغیر تعدیل گر آوای سازمانی در شهرداری بجنورد صورت داده اند. این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی و تعلق خاطر کاری با توجه به متغیر تعدیل­گر آوای سازمانی به مرحله اجرادرآمده است. تحقیق بر حسب نوع گردآوری داده ها به شیوه توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق را 242 نفر از کارکنان شهرداری بجنورد تشکیل داده اند. داده های استخراج شده از 142 پرسشنامه، مبنای آزمون فرضیه های تحقیق و مدل مفهومی قرار گرفت و از طریق آزمون همبستگی، تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار لیزرل و اس پی اس اس تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که رهبری اخلاقی با تعلق خاطر کاری کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین آوای سازمانی رابطه میان رهبری اخلاقی و تعلق خاطر کاری را تعدیل می کند؛ بنابراین آوای سازمانی با رهبری اخلاقی و تعلق خاطر کاری ارتباط دارد

زارعی متین و همکاران(1394) تحقیقی با عنوان بررسي تأثير رفتار رهبري اخلاقي بر آواي كاركنان صورت دادند. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد است. برای بررسی فرضیات از نرم افزار آموس بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق محققین نشان داده است که رهبري اخلاقي بر آواي كاركنان تاثیر دارد.همچنین به دست آمد که رهبری اخلاقی بر آوای تدافعی، مطیع و نوع دوستانه نیز تاثیر دارد. 

عباس زادهوبوداقی(1393)درپژوهشیکهدرجامعهآماريکارکناندانشگاهتبریزبه انجامرسید،تأثیررهبرياخلاقرابرظرفیتانطباق پذیريسازمانیبررسیکردند . آنهابا استخراجابعادرهبرياخلاقیازپژوهشهايدنهارتوقوديهاق(2010)وبراون(2004) تأثیرچهاربعدانصاف،تسهیمقدرت،وضوحنقشوهدایتاخلاقیرابرظرفیت انطباق پذیريموردمطالعهقراردادند. نتایجتحلیلرگرسیونانجامشدهنشاندادکهسهبعد انصاف،وضوحنقشوهدایتاخلاقیتأثیرمعناداريبرظرفیتانطباق پذیريکارکناندارد .

شیدایی و اسماعیلی(1395) تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین ابعاد رهبری اخلاقی و رفتار آوای سازمانی با توجه به نقش میانجی اشتیاق شغلی در شعب بانک ملی استان گلستان صورت دادند. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ابعاد رهبری اخلاقی و رفتار آوای سازمانی با توجه به نقش میانجی اشتیاق شغلی در شعب بانک ملی استان گلستان بوده است. جامعه آماری پژوهش کارکنان بانک ملی استان گلستان به تعداد 900 نفر بوده که با توجه به جدول گرجسی و مورگان تعداد 269 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیل می باشد. جهت تجزیه و تحلیل توصیفی و تحلیل عاملی داده ها از نرم افزار Spss20 و به منظور بررسی فرضیات تحقیق از معادلات ساختاری لیزرل استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد بین ابعاد رهبری اخلاقی با رفتار آوای سازمانی و همچنین بین ابعاد رهبری اخلاقی با اشتیاق شغلی رابطه وجود دارد. همچنین بین اشتیاق شغلی با رفتار آوای سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

حسن زاده و همکاران(1395) تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی و تعلق خاطر کاری با توجه به متغیر تعدیل گر آوای سازمانی در شهرداری بجنورد صورت داده اند. این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی و تعلق خاطر کاری با توجه به متغیر تعدیل­گر آوای سازمانی به مرحله اجرادرآمده است. تحقیق بر حسب نوع گردآوری داده ها به شیوه توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق را 242 نفر از کارکنان شهرداری بجنورد تشکیل داده اند. داده های استخراج شده از 142 پرسشنامه، مبنای آزمون فرضیه های تحقیق و مدل مفهومی قرار گرفت و از طریق آزمون همبستگی، تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار لیزرل و اس پی اس اس تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که رهبری اخلاقی با تعلق خاطر کاری کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین آوای سازمانی رابطه میان رهبری اخلاقی و تعلق خاطر کاری را تعدیل می کند؛ بنابراین آوای سازمانی با رهبری اخلاقی و تعلق خاطر کاری ارتباط دارد.

مهتاب حسنی (1393) بررسی رابطه بین سکوت سازمانی و هویت سازمانی کارکنان فرمانداری دامغان:هدف این پژوهش ،بررسی رابطه بین سکوت سازمانی و هویت سازمانی کارکنان فرمانداری دامغان است. روش پژوهش توصیفی و از نوع کاربردی است.جامعه آماری کارکنان فرمانداری دامغان بوده که تعداد آنها در سال 1393حدود 50 نفر بودند که این تعداد به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی وکلا و بورداس(2005)با 15 سوال و پرسشنامه استاندارد هویت سازمانی بوش،والدینگ و جان(2006) با 29سوال می باشد. برای تایید روایی از نظر خبرگان و همچنین نتایج تحلیل عامل تاکیدی استغاده گردید که نتایج حاکی از تایید پرسشنامه بود برای تایید پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید .با آزمون نتایج با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به میزان رابطه معنادار دو شاخص اصلی پرداخته شد که 326 به دست آمد. ورابطه معنادار بین هویت سازمانی و هریک از مولفه های آن با سکوت سازمانی کارکنان محاسبه شد که مثبت بودن این مقادیر نشان داد ، روابط مستقیم است و همبستگی مثبت و معناداری بین سکوت سازمانی کارکنان و هر یک از این مولفه ها وجود دارد.

حسین خنیفر (1389) سکوت سازمانی(در تکاپوی ارائه مدل بومی برای سازمان های ایرانی) : این مقاله ضمن شناسایی مفهوم سکوت سازمانی . جنبه های گوناگون آن و همچنین شناسایی ابعاد و مولفه های سکوت سازمانی چرداخته است.

مهدی افخمی اردکانی(1391) بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی و سکوت کارکنان دانشی پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش عوامل شخصيتي در شكل گيري سكوت كاركنان صورت گرفته است. جامعه آماري تحقيق شامل كاركنان دانشي پژوهشگاه صنعت نفت (حدود 340 نفر) و حجم نمونه آماري بر اساس جدول مورگان حدود 180 نفر برآورد شده است. روش تحقيق حاضر از نوع توصيفي و از شاخه همبستگي و مبتني بر مدل سازي معادلات ساختاري است. نمونه گيري به روش تصادفي ساده و ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه مي باشد. دادههاي جمع آوري شده با نرم افزار ليزرل تجزيه و تحليل شده و نتايج نشان ميدهد كه ابعاد شخصيتي برونگرايي، گشودگي و وظيفه شناسي رابطه منفي و معناداري با سكوت دارند؛ در حالي كه بين سازگاري و سكوت، رابطهي مثبت و معنادار وجود دارد؛ ضمن آنكه بين بعد شخصيتي روان رنجوري با سكوت رابطه معناداري مشاهده نشد.

محصولات مشابه