مرکز مطالعات تخصصی پایان نامه
عکس هدر

مبانی نظری بلوغ شغلی

مبانی نظری رشته مدیریت
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان
48

بلوغ شغلی 

بلوغ شغلی:                                                                                                  

- تعاریف بلوغ شغلی:                                                                                     

-مفهوم بلوغ شغلی                                                                                         

-تاریخچه بلوغ شغلی                                                                                     

-ابعاد بلوغ شغلی از نظر سوپر:                                                                           

- اهمیت بلوغ شغلی                                                                                       

-ویژگی افراد با بلوغ شغلی:                                                                              

عوامل بلوغ شغلی:                                                                                         

- متغیرها و عوامل موثر بر بلوغ شغلی:                                                                  

-عوامل خطرساز و مخل در بلوغ شغلی:                                                                                                                                                       

بلوغ شغلی: 

 مفهوم بلوغ شغلی براین تصور بنا شده که رشد شغلی می تواند از یک فرایند مرحله اي، شبیه به تکالیف دیگر دوران زندگی پیروي کند.

ساختار بلوغ شغلی یکی از جنبه های مهم رشد شغلی است .بر طبق نظر سوپر  بلوغ شغلی مرتبه یا درجه ای است که فرد رفتارها و انتخاب های شغلیرا به بهترین  وجه به نمایش می گذارد.

 - تعاریف بلوغ شغلی:  

بلوغ شغلی را به عنوان آمادگی فرد در بر عهده گیری وظایف رشدی که در پس پیشرفت های اجتماعی و زیستی خود و نیز انتظارات جامعه اش با آن مواجهه می شود می داند که این آمادگی هم عاطفی و هم شناختی است (هلر، ۲۰۰۸). 

بلوغ شغلی را به عنوان میزان مهارت افراد در وظایف رشد شغلی که شامل دو بعد دانش و نگرش متناسب با وضعیت رشد شغلی می شود، تعریف می کند(سلامی،۲۰۰۸).

سوپر و کرایتز (۱۹۷۸) بلوغ شغلی را به عنوان مرحله ای می دانند که فرد بر وظایف شغلی اش که متناسب با رشد شغلی اش است مسلط می شوند. بر طبق نظر سوپر (۱۹۵۷) رشد شغلی شامل وظایفی چون شکل دادن، تعیین کردن، ایفا کردن، تثبیت و تحکیم شدن در انتخابهای شخصی می شود(وو، ۲۰۰۹).

در نظر یات سوپر افراد وقتی داراي بلوغ شغلی یا آمادگی براي انتخاب هستند که آنها در اکتشاف درگیر شوند و اطلاعات شغلی مناسب، خودآگاهی و اطلاعاتی درباره تصمیم گیري داشته باشند(گرین هاوس و کالانان[1]،2006). 

[1] - Greenhous H. J & Callanan A. G

محصولات مشابه