مرکز مطالعات تخصصی پایان نامه
عکس هدر

مبانی نظری بلوغ شغلی

مبانی نظری رشته مدیریت
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان
7


بلوغ شغلی:                                                                                                  

- تعاریف بلوغ شغلی:                                                                                     

-مفهوم بلوغ شغلی                                                                                         

-تاریخچه بلوغ شغلی                                                                                     

-ابعاد بلوغ شغلی از نظر سوپر:                                                                           

- اهمیت بلوغ شغلی                                                                                       

-ویژگی افراد با بلوغ شغلی:                                                                              

عوامل بلوغ شغلی:                                                                                         

- متغیرها و عوامل موثر بر بلوغ شغلی:                                                                  

-عوامل خطرساز و مخل در بلوغ شغلی:                                                                

-مدل های بلوغ شغلی                                                                                     

مدل سوپر (1980)                                                                                          

- مدل کرایتز                                                                                                

بلوغ شغلی: 

 

مفهوم بلوغ شغلی براین تصور بنا شده که رشد شغلی می تواند از یک فرایند مرحله اي، شبیه به تکالیف دیگر دوران زندگی پیروي کند. بتز (۱۹۶۸) معتقد است که مفهوم بلوغ شغلی در ابتدا از کار چارلوت بوهلر در سال ۱۹۳۳ سرچشمه گرفته است و او کسی است که سعی داشته تا رشد شغلی در گروه بزرگسالان را با استفاده از یک سری مراحل که شامل رشد ، اکتشاف، تثبیت، ابقاء و افول است، بررسی کند.

ساختار بلوغ شغلی یکی از جنبه های مهم رشد شغلی است که توسط محققانی چون دونالد سوپر (۱۹۵۷) و جان کرایتر (۱۹۷۸) برای اولین بار مطرح شده است. بر طبق نظر سوپر (۱۹۵۷)، بلوغ شغلی مرتبه یا درجه ای است که فرد فرد رفتارها و انتخاب های شغلی مناسب سنش را به نمایش می گذارد. سوپر  بر اهمیت بلوغ شغلی در دوره ی نوجوانی تاکید کرده است و معتقد است در صورتی که پیشرفت به روش مناسب آن با شکست مواجه شود در تصمیم گیری های شغلی رضایتمندانه به سختی ها و گرفتارهایی منجر می شود  (جعفر پور ، 1391: 42).      

 

 

 

 

- تعاریف بلوغ شغلی:  

سوپر (۱۹۹۰) بلوغ شغلی را به عنوان آمادگی فرد در بر عهده گیری وظایف رشدی که در پس پیشرفت های اجتماعی و زیستی خود و نیز انتظارات جامعه اش با آن مواجهه می شود می داند که این آمادگی هم عاطفی و هم شناختی است (هلر، ۲۰۰۸). بلوغ شغلی را به عنوان میزان مهارت افراد در وظایف رشد شغلی که شامل دو بعد دانش و نگرش متناسب با وضعیت رشد شغلی می شود، تعریف می کند(سلامی،۲۰۰۸).

سوپر و کرایتز (۱۹۷۸) بلوغ شغلی را به عنوان مرحله ای می دانند که فرد بر وظایف شغلی اش که متناسب با رشد شغلی اش است مسلط می شوند. بر طبق نظر سوپر (۱۹۵۷) رشد شغلی شامل وظایفی چون شکل دادن، تعیین کردن، ایفا کردن، تثبیت و تحکیم شدن در انتخابهای شخصی می شود(وو، ۲۰۰۹).

در نظریه سوپر افراد وقتی داراي بلوغ شغلی یا آمادگی براي انتخاب هستند که آنها در اکتشاف درگیر شوند و اطلاعات شغلی مناسب، خودآگاهی و اطلاعاتی درباره تصمیم گیري داشته باشند(گرین هاوس و کالانان[1]،2006). [1] - Greenhous H. J & Callanan A. G

محصولات مشابه