مرکز مطالعات تخصصی پایان نامه
عکس هدر

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری رشته مدیریت
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان
92

مبانی نظری

نوع فایل: WORD 

منبع: دارد

پاورقی: دارد

تعداد صفحه:24

قیمت: 20000تومان

 

مدیریت دانش

مديريت دانش در عصر جديد، تحولات شگرفي را در مباحث مديريتي ايجاد کرده است. مديريت دانش به دنبال تصرف دانش، خرد و تجربيات با ارزش افزوده کارکنان و نيز پياده سازي، بازيابي و نگهداري دانش به عنوان داراييهاي سازمان است. به گفته پيتر دراکر[1] "راز موفقيت سازمانها در قرن 21 همان مديريت دانش است". بنابر اين مديريت سازمانها بايد با تکيه بر دانايي برتر امکان اتخاذ تصميمات معقول تر در موضوعات مهم و بهبود عملکردهاي مبتني بر دانش را پيدا کنند. از اين رو مديريت دانايي مقوله اي مهمتر از خود دانايي محسوب مي شود که در سازمانها به دنبال آن است تا نحوه چگونگي تبديل اطلاعات و دانسته هاي فردي و سازماني را به دانش و مهارتهاي فردي و گروهي تبيين و روشن نمايد (گلسر[2]، 2003: 211).

هر چند در حال حاضر سازمانهاي بسياري در زمينه توسعه دانش در سطوح مختلف سرمايه گذاري کرده و موفق بوده اند اما سازمانهاي بسيار زيادي نيز با شکست مواجه شده اند. عدم وجود مکانيزمهاي صحيح ارزيابي و پياده سازي مديريت دانش، اين نوع سرمايه گذاري را در ذهن مديران تنها به يک هزينه اضافي تبديل نموده است. از اين رو سازمانها بايد محيطي را براي اشتراک، انتقال و تقابل دانش در ميان اعضاي خود به وجود آورند و افراد را در جهت با مفهوم کردن تعاملاتشان آموزش دهند و سعي در ايجاد بستر سازي و شناسايي عوامل زمينه اي جهت استقرار مديريت دانش در سازمان نمايند (بالوگان[3]، 2004: 581).[1] Peter Drucker

[2]. Glaser

[3]. Balogun

محصولات مشابه