مرکز مطالعات تخصصی پایان نامه
عکس هدر

مبانی نظری تعالی سازمانی

مبانی نظری رشته مدیریت
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان
94

مبانی نظری

نوع فایل: WORD 

منبع: دارد

پاورقی: دارد

تعداد صفحه:22

قیمت: 20000تومان

 

تعریف تعالی سازمانی

بالندگي يا تعالي ترجمة لغت" Excellence" است که از ريشة لاتين"Exceller" به معني بر بالاي چيزي صعود کردن مشتق شده است. در ادبيات مديريت، اصطلاح تعالي معاني متفاوتي به خود گرفته است که اين مفاهيم جنبه هاي متفاوت تعالي را نشان مي دهد. از جملة تعاريف تعالي سازماني مي توان به موارد زير اشاره کرد:

تعالي سازماني را مي توان رشد و ارتقاي سطح سازمان در همة ابعاد مختلف آن دانست؛ به گونهاي که، با کسب رضايتمندي مطلوب همة ذي نفعان و ايجاد تعادل بين  آنها، احتمال موفقيت سازمان در بلندمدت افزايش مي يابد (فرهي يزدي،1388: 2)

تعالي سازماني روشي کل گرا براي بهبود بخشيدن به عملکرد سازمان است(هارينگتون[1]، 2005:107-114)

سرآمدشدن يك سازمان و به عبارتي تعالي سازماني[2]، فرايند پيوسته اي است كه با برنامـه ريـزي و هدف گذاري آغاز ميشود و در طول مسير با ارزيابيهـاي مـداوم و اسـتفاده از اهـداف از پـيش تعيين شده، نواقص و نارساييها مشخص شده و با اصلاحات لازم، حذف موانع و تقويتنقاط قوت انجام ميشود. حركت در مسير تعالي و پيشرفت و آشـنايي بـا الگوهـاي روز دنيـا در زمينـة تعـالي، يك ضرورت اجتناب ناپذير است. تعالي سـازماني يعنـي رشـد و ارتقـاي سـطح سـازمان در تمـامي ابعاد، كسب رضايتمندي ارباب رجوع، كاركنان و ساير ذينفعان، ايجاد تعادل بـين خواسـتههـا وانتظارات كليه ذينفعان و  تضمين موفقيت سازمان در بلنـد مـدت. در تعريـف هـا، سـازماني متعـالي خوانده ميشود كه در هر دو زمينة عملكرد و نتايج، به شكل قابل اثباتي سرآمد باشد (يارمحمـديان و همكاران، 1392: 4)[1] - Harrington

[2] - Organizational Excellence

محصولات مشابه