ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک

ترجمه تخصصی

کلونی زنبورعسل مصنوعی خود تطبیق برای بهینه سازی عددی جهانی

۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

ترجمه مدیریت کیفیت جامع

۱۲,۰۰۰ تومان
خرید

بتن تزئینی

۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

آسفالت رنگی

۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

Multiplying Larger Numbers ضرب اعداد بزرگتر

رایگان
خرید

ترجمه مقاله ریاضی برای نوجوانان

۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

طراحی سازمان چیست؟

۵,۰۰۰ تومان
خرید

ترجمه اثر کیتوزان به عنوان کمک منعقد کننده

۱۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰

خرید

مجازی سازی کارکرد های شبکه

۹۶,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰

خرید

اثربخشی پذیرش و تعهد درمانی CBT

۴۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰

خرید