ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک

پرسشنامه رشته مدیریت

پرسشنامه دانش مالی

۵,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه مهارت های ادراکی، انسانی و فنی

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه مهارت های سازمانی

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه یادگیری مستمر(A. Akin Aksu)

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه یادگیری مشارکتی

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه مهارت های مدیریت (David whet ten and Kim woods)

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه مهارت های مدیریت (John W.Newstorm)

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه یادگیری گروهی

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه یادگیری فردی

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه سبک های یادگیری(Henry C. Wilson)

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه یادگیری سازمانی (Nemeth Lorraine )

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه عزت نفس(Harry M. Wallace)

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه عزت نفس(Jacque L.king)

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه عزت نفس مبتنی بر سازمان ( OBSE )

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه نگرش کارکنان نسبت به افزایش بهره وری

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه ویژگی های روان سنجی مهارت های مدیریتی

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه مهارت های نظارت

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر سازمانی

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه وضعیت زناشویی

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه هویت سازمان

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه هوش هیجانی گلمن

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه هوش سازمانی

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه نگرش در مورد محیط کار

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه نگرش در کار

۳,۰۰۰ تومان
خرید