مرکز مطالعات تخصصی پایان نامه
عکس هدر

پرسشنامه

پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه نوآوری فردی

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه عوامل موثر بر رضایت مشتریان در بانکداری سنتی و الکترونیکی

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه فرآیند کنترل

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه فرم خلاصه شده یادگیری سازمانی نیف

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه مدیریت فروش

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه فعالیت های مدیریتی فایول

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه کار آفرینی

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه کارآفرینی مارگ ریت هیل-نهایی

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه کارت امتیازی متوازن

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه کانون کنترل

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه کفایت نفس

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه کنترل پیش نگر

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه کیفیت ارتباطات

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه گرایش کارآفرینانه

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه عوامل مؤثر بر استراتژی روابط بین سازمانی

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه عوامل اثر گذار بر فروش

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون)

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه عملکرد در شرکت های چندملیتی

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه ظرفیت های سازمانی

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه طراحی ساختار ماتریسی

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه شرایط یادگیری در سازمان

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه شایسته سالاری

۳,۰۰۰ تومان
خرید