ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه ،کاهش تضمینی درصد همانندجویی

پرسشنامه

پرسشنامه اثربخشی مدیریت سازمان

۵,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی

۵,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه دانش مالی

۵,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه حس مشترک درباره رفتار در سازمان

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه توانمندسازی سازمانی

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه تمایل به ترک خدمت

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه تفکر استراتژیک

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه حمایت سازمانی درک شده و عوامل مؤثر بر آن

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه تغییر سازمانی

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه تعالی سازمانی

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه خلاقیت سازمانی

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه خود ارزیابی سازمانی

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه خود آگاهی

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه خود نظارتی

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه خودارزیابی کسب و کار

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه خودگشودگی

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه درک رفتار سازمانی

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه ذهنیت فلسفی

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه رضامندی زناشویی

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه رضایت مشتری و پیامد های آن

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه رفتار ضدشهروندی

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه رفتار منطقی درک شده سازمان

۳,۰۰۰ تومان
خرید

پزسشنامه رفتار های متقابل شخصی عادلانه

۳,۰۰۰ تومان
خرید