ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه ،کاهش تضمینی درصد همانندجویی
طراحی سازمان چیست؟

طراحی سازمان چیست؟

ترجمه تخصصی
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
281

طراحی سازمان چیست؟

?What is Organization Design
پروسه ای  برای بهبود احتمال موفقیت یک سازمان.

به طور خاص ،طراحی سازمان یک پروسه رسمی و مشخص شده برای هماهنگی افراد ، اطلاعات و تکنولوژی یک سازمان می باشد. از این پروسه برای هماهنگی هرچه بیشتر سازمان به اهدافی که قرار است به آنها دست پیدا کرد استفاده می شود. از طریق پروسه طراحی ، سازمانها سعی میکنند تا احتمال اینکه مجموع تلاشهای اعضا موفقیت آمیز باشد افزایش پیدا کند.

What is Organization Design?

A process for improving the probability that an organization will be successful.

More specifically, Organization Design is a formal, guided process for integrating the people, information and technology of an organization. It is used to match the form of the organization as closely as possible to the purpose(s) the organization seeks to achieve. Through the design process, organizations act to improve the probability that the collective efforts of members will be successful.

Typically, design is approached as an internal change under the guidance of an external facilitator. Managers and members work together to define the needs of the organization then create systems to meet those needs most effectively. The facilitator assures that a systematic process is followed and encourages creative thinking.

سیستمهای سلسله مراتبی :

سازمانهای غربی به شدت تحت تاثیر ساختار فرمانی و کنترلی سازمانهای کهنه نظامی قرار دارند و با آغاز قرن جدید ،مدیریت علمی به آنها معرفی شد.بیشتر سازمانهای امروزه به صورت بوروکراسی طراحی شده اند که در آنها صاحب اختیار و مسئول به صورت سلسله مراتبی چیده شده اند. در سیستم سلسله مراتبی ،قواعد ، سیاستها ، و دستورالعملها به صورت منظم و غیر شخصی برای اعمال کنترل روی رفتار اعضا اعمال می شود. فعالیت به صورت زیر واحدها(ادارات یا بخشها) تنظیم شده است که در آنها افراد کارهای خاصی همانند ساخت ،فروش یا حسابداری را انجام می دهند.افرادی که کارهای مشابه را انجام می دهند در یک جا قرار می گیرند.