ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک
اثربخشی پذیرش و تعهد درمانی     CBT

اثربخشی پذیرش و تعهد درمانی CBT

ترجمه تخصصی
قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰
1856

ترجمه  تخصصی  و روان  مقاله  2018  الزویر     بصورت  فایل word   و  pdf    قابل  ویرایش   در  17  صفحه 

اثربخشی پذیرش و تعهد درمانی در مقایسه با CBT+: نتایج اولیه

 کلیدواژه­ها :پذیرش و تعهددرمانی (ACT)؛ آگاهی؛ ارزش­ها؛ درمان رفتار شناختی (CBT)؛ روان­درمانی بی­فردی (IPT)؛ اثربخشی؛ افسردگی

پذیرش و تعهددرمانی (ACT) رویکرد روان­درمانی نوپا است. این رویکرد درمان رفتار شناختی (CBT) را به خصوص با آگاهی و زندگی ارزشمند گسترش می­دهد. یافته­های تحقیقاتی در دسترس نشان می­دهند ACT به صورت عمومی در مقایسه با شرایط کنترل کارآمد است. اگرچه ACT به صورت فزاینده در شیوه­های بالینی اعمال شده است، اما تحقیقات کمی در این حوزه انجام شده است. از این رو، برای بررسی اثربخشی ACT، هدف مطالعه حاضر مقایسه نتیجه درمان ACT گروهی و CBT+گروهی است که از جلسات CBT و روان­درمانی بین­فردی (IPT)، در محیط طبیعی، تشکیل شده است.DepressionAbstractBackground and objectives: Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is a young psychother-apeutic approach. It expands traditional Cognitive Behavioral Therapy
(CBT) especially bymindfulness and valued living. Available research findings indicate ACT to be generally effi-cacious compared to control conditions. Even though ACT is increasingly applied in clinicalpractice, only little research has been conducted in this field. Hence, to examine the effec-tiveness of ACT, the present study aims to compare treatment outcome of group ACT and groupCBT+, which consists of CBT and Interpersonal Psychotherapy (IPT) sessions, within a naturalisticsetting.Methods: Sixty-seven inpatients of a German psychiatric department were assigned to eitherACT or CBT+ condition and assessed with respect to symptom measure as well as ACT-specificoutcomes.Results: Both groups improved on measures of symptom severity as

پیشینه و اهداف: پذیرش و تعهددرمانی (ACT) رویکرد روان­درمانی نوپا است. این رویکرد درمان رفتار شناختی (CBT) را به خصوص با آگاهی و زندگی ارزشمند گسترش می­دهد. یافته­های تحقیقاتی در دسترس نشان می­دهند ACT به صورت عمومی در مقایسه با شرایط کنترل کارآمد است. اگرچه ACT به صورت فزاینده در شیوه­های بالینی اعمال شده است، اما تحقیقات کمی در این حوزه انجام شده است. از این رو، برای بررسی اثربخشی ACT، هدف مطالعه حاضر مقایسه نتیجه درمان ACT گروهی و CBT+گروهی است که از جلسات CBT و روان­درمانی بین­فردی (IPT)، در محیط طبیعی، تشکیل شده است.

روش­ها: شصت و هفت بیمار سرپایی از گروه روان­درمانی آلمان با شرایط ACT یا CBT+ با توجه به نشانگان و همچنین پیامدهای خاص ACT ارزیابی شدند.

نتایج: هر دو گروه با توجه به معیارهای شدت نشانگان و همچنین مولفه­های خاص ACT بهبود یافتند. هیچ تفاوت معنی­داری بین گروه­ها نبود  

داده­های برگرفته از آزمون اثربخشی شبه-تصادفی بیماران را از بخش بیماران بستری روانی ارائه می­کنیم. هدف این تحقیق کمک به شفاف­سازی اثربخشی ACT به صورت رویکرد تشخیصی در مقایسه با درمان­های خاص اختلال ثبت شده برای افسردگی در محیط طبیعی است. بخش روانی متمرکز بر درمان بیماران مبتلا به اختلال خلق­وخوی اولیه است. بیماران ACT یا CBT+ دریافت کردند، که در آن درمان CBT با روان­درمانی بین­فردی (IPT) در محیط گروهی تکمیل شد. همانند CBT، IPT درمان اثربخش معتبر برای افسردگی است و هر دو رویکرد درمانی به خوبی به لحاظ شیوه ثبت شده­اند و در راهکارهای بالینی پذیرفته شده­اند. بنابراین، استفاده از هردو را می­توان به عنوان شرایط کنترل دقیق تلقی کرد.

به عنوان متغیرهای وابسته، از ابزارهای ارزیابی مرتبط نشانگان و همچنین سنجش کارکرد زندگی بیماران استفاده کردیم که برحسب مفهوم هدف اصلی ACT است. علاوه بر این، پرسشنامه­های اختصاصی ACT را اضافه کردیم تا بررسی کنیم تا چه حد بیماران ACT و CBT+ مهارت­های خاص ACT را بهبود می­دهند. بر دو عامل مهم تمرکز می­کنیم: آگاهی و زندگی ارزشمند.

با دنبال کردن این ایده که ACT ارتقاء موج سوم CBT است، انتظار داریم ACT اثربخش­تر از CBT+ باشد. بنابراین، تفاوت­های گروهی و تفاوت­های درونی (پیش و پسا مقایسه) را برای تمام معیارهای مرتبط با نشانگان آزمایش کردیم. انتظار کاهش نشانگان پذیرفته شده قابل ملاحظه بالینی برای هر دو گروه داریم. به علاوه، با توجه به الگوی انعطاف­پذیری روان­شناسی، اختلال ادراکی کمتر برای کارکرد زندگی در پسادرمان برای گروه ACT فرض گرفتیم. علاوه بر این، انتظار داریم گروه ACT به شکلی قابل ملاحظه سطوح بالاتری از آگاهی و زندگی ارزشمند نسبت به بیماران گروه CBT+ ایجاد کنند.