مرکز مطالعات تخصصی پایان نامه
عکس هدر

اندازه گیری دقیق

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان
81

اندازه گیرها:

اندازه گیرها در واقع چشم سیستم های کنترل محسوب می شوند و با کمی سازی مقادیر فرایندی کنترل کننده را از وضعیت موجود در فرایند آگاه ساخته و در نتیجه کنترل کننده فرمان مورد نیاز را به محرک جهت کنترل فرایند و رسیدن به نقطه ی تنظیم مورد نظر ارسال می نماید. هر دستگاه اندازه گیری شامل سه جزء اساسی سنسور، ترانسدیوسر و ترانسمیتر می باشد.

الف ) سنسور(Sensor)

سنسور قطعه ای است که به پارامترهای فیزیکی نظیر حرکت، حرارت، نور، فشار، الکتریسیته، مغناطیس و دیگر حالات انرژی حساس است و در هنگام تحریک آنها از خود عکس العمل نشان می دهد و برای این عکس العمل نیاز به انرژی خارجی ندارد.

ب) ترانسدیوسر(Transducer)

ترانسدیوسر قطعه ای است که وظیفه تبدیل حالات انرژی به یکدیگر را برعهده دارد، سنسور پارامتر مورد اندازه گیری را به ترانسدیوسر تحویل می دهد، سپس ترانسدیوسر آن را به یک سیگنال قابل درک برای کنترلر تبدیل می کند لذا برای انجام این تبدیل نیاز به یک منبع انرژی خارجی دارد.

ج) ترانسمیتر(Transmitter)

ترانسمیتر وسیله ای است که یک سیگنال خروجی ترانسدیوسر را به سیگنال استاندارد قابل انتقال تبدیل می نماید. از معروفترین استانداردهای ترانسمیترها می توان به استاندارد ۴ -۲۰mA و ۳-۱۵ psi اشاره کرد.

مشخصات دستگاه های اندازه گیری ابزار دقیق:

یک وسیله اندازه گیری یا یک ابزار دقیق می بایست دارای ویژگی ها و قابلیت هایی باشد تا بتواند نیازهای طراح را برآورده کند مهمترین این ویژگی ها عبارتنداز:

 دامنه اندازه گیری :(Range)

محدوده ای از دامنه ای تغییرات کمیت مورد اندازه گیری است که عنصراندازه گیر قادر به اندازه گیری آن می باشد یا به عبارت دیگر تفاضل بین کمترین و بیشترین کمیت اندازه گیری را که دستگاه در آن محدوده عمل می کند دامنه نامیده می شود.

۲ دقت :(Accuracy)

دقت به عنوان خطای مقدارخوانده شده به مقدار واقعی به شمار می آید. این کمیت به شکل درصد بیان می شود و بستگی به حداکثر دامنه دارد. بنابر این در یک دستگاهی که صفحه مدرج آن بین ۰ تا ۱۰۰ درجه بندی شده است، خطایی به اندازه یک واحد از صفحه مدرج به عنوان دقت یک درصد در نظر گرفته می شود. با توجه مطلب بالا در دستگاهی با صفحه مدرج بین ۰ تا ۱۰۰ خطایی ناشی از خواندن ۴۹ برای مقدار واقعی ۵۰ به معنای %۱ است نه دقت %۲ به بیان دیگر در هر حالت دقت بستگی به حداکثر دامنه صفحه مدرج دارد.

۳ تکرار پذیری(Repeatability):

تکرار پذیری یک دستگاه اندازه گیری عبارات از این است که دستگاه حد معینی را همیشه و در هر حال یک اندازه بخواند. این بدان معنی است که اگرکمیت اندازه گیری چه درحال زیاد شدن، چه کم شدن و چه تند و یا کند به آن حد معین برسد، مقداری که می خواند در هر حال یک اندازه باشد.

۴ حساسیت :(Sensitivity)

حساسیت به معنای توانایی دستگاه در پاسخ به تغییرات جزیی در کمیت مورد اندازه گیری است. حساسیت کمترین مقدار تغییر در کمیت ورودی دستگاه اندازه گیر است که می تواند قطعات آن را به مقدار مؤثری حرکت دهد، این میزان حرکت در بسیاری موارد به اندازه ای کم است که با چشم قابل دیدن نیست. داشتن ضریب حساسیت به ویژه برای دستگاههای کنترل کننده ضروری است.

۵ پایداری :(Performance)

پایداری توانایی کار دستگاه در دراز مدت و با دقت کافی است یا به عبارت دیگر توانایی یک دستگاه در کار کردن برای مدتهای طولانی بدون تغییر در دقت و حساسیت آن دستگاه می باشد. برای دسترسی به پایداری باید قطعات به کار رفته در دستگاه از جنسی ساخته شوند که در برابر خوردگی مقاوم بوده و خواص فیزیکی آن در حین کار دچار تغییر نشود.خواص فیزیکی عبارتنداز: مقاومت در برابر خستگی، مقاومت کششی، مقاومت در برابر ارتعاشات و پایداری در برابر تغییرات دما.

۶ پاسخ دهی:Response

یک اندازه گیر خوب باید کمیت مورد اندازه گیری را به سرعت اندازه گیری نماید. امادر عمل اندازه گیرها با تاخیر زمانی این کار را انجام می دهند. تاخیر زمانی عنصراندازه گیر باید از کوچکترین تاخیر زمانی موجود در حلقه کنترل بسیار کوچکتر باشد. خوشبختانه در فرآیندهای صنعتی معمولا تاخیر زمانی فرآیند و سایر قطعات حلقه کنترل، بسیار بزرگتر از تاخیر زمانی اندازه گیر است بنابر این مشکلی ایجاد نمی شود، اما به هر حال هنگام استفاده از یک اندازه گیر می بایست به تاخیر زمانی آن توجه نمود.