ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک

حجم نمونه بر اساس فرمول کوکرانحجم نمونه  بر اساس فرمول  کوکران

محاسبه انلاین  حجم نمونه  بر اساس فرمول  کوکران 

فرمول کوکران 

در این فرمول p و q نسبت موفقیت و شکست هستند که ۰/۵ در نظر گرفته می شوند.

مقدار Zα/۲ در سطح خطای ۰/۰۵ برابر ۱/۹۶ است.

مقدار خطای d نیز ۰/۰۵ در نظر گرفته می شود.

مقدار N معرف حجم جامعه مورد نظر است.

 
 
 
و  حجم  نمونه بر اساس  جدول  مورگان  
 Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویری برای جدول مورگان

جدول مورگان   از پرکاربردترین روش‌ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است. جدول مورگان در واقع حاصل زحماتی است که robert v. krejcie و daryle w. morgan کشیده اند و به ازای مقادیر مختلف از اندازه های جامعه با استفاده از فرمول کوکران نمونه را برآورد کرده اند.

یعنی شما هر یک از اعداد این جدول را در فرمول کوکران بگدارید همین حجم نمونه را مشاهده خواهید کرد. 
بنابراین جدول کریسی و مورگان چیزی جز همان کاربرد فرمول کورکان نیست.