مرکز تخصصی تحلیل آماری و مطالعات علمی پژوهشی
ایران پروداک

تحقیقات

رشد اجتماعی و هویت نوچوان

۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

درآمدی بر پدیدة کودک آزاری در ایران

۳,۰۰۰ تومان
خرید

حق و عدالت اجتماعی

۸,۰۰۰ تومان
خرید

حاشیه نشینی و تنظیم خانواده

۳,۰۰۰ تومان
خرید

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

۸,۰۰۰ تومان
خرید

همسرآزاری

۴,۰۰۰ تومان
خرید

اعتیاد

۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

بررسی علل فرار دختران

۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

بحران طلاق

۴,۰۰۰ تومان
خرید