مرکز مطالعات تخصصی پایان نامه
عکس هدر

تحقیق

گزارش کار کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی

۵,۰۰۰ تومان
خرید

اندازه گیری دقیق

۲۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری وفاداری کارکنان

۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری معلولیت

۵,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری هویت

۶,۴۰۰ تومان
۸,۰۰۰

خرید

مبانی نظری مفهوم نقد شوندگی در چهارچوبنظری

۲۰,۰۰۰ تومان
خرید