مرکز تحلیل آماری مقاله پایان نامه ،کاهش تضمینی درصد همانندجویی
ایران پروداک

مبانی نظری

مبانی نظری باورهای ارتباطی

۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

پروژه مدیریت جهت اخذ کارت مدیریت آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای

۵۰,۰۰۰ تومان
خرید

غنی سازی شغل

۲۰,۰۰۰ تومان
خرید

بهزیستی معنوی

۲۵,۰۰۰ تومان
خرید

عملکرد شغلی

۲۵,۰۰۰ تومان
خرید

کارآفرینی اجتماعی

۴۰,۰۰۰ تومان
خرید

دانش مالی

۲۰,۰۰۰ تومان
خرید

خرد سازمانی

۲۵,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری رفتار مدیر به عنوان مربی

۳۰,۰۰۰ تومان
خرید

اختلال مصرف مواد

۲۰,۰۰۰ تومان
خرید

عوامل فراتشخیصی

۱۵,۰۰۰ تومان
خرید

مقابله های معنوی

۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

بازخور و حمایت از استقلال کارکنان

۴۰,۰۰۰ تومان
خرید

فرهنگ نوآوری سازمانی

۳۵,۰۰۰ تومان
خرید

سیستم های مدیریت اطلاعات

۲۵,۰۰۰ تومان
خرید

بازاریابی حسی

۴۵,۰۰۰ تومان
خرید

آوای سازمانی ، سکوت سازمانی، اخلاق حرفه ای

۵۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری مهارت های اجتماعی

۲۵,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری مشتری در خدمات

۳۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری تبیین مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکت ها

۲۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری مفهوم مدیریت مالی

۲۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری مدیریت دانش

۲۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

۳۵,۰۰۰ تومان
خرید

بیماری های موثر از آلودگی هوا

۳,۰۰۰ تومان
خرید