مرکز تحلیل آماری مقاله پایان نامه ،کاهش تضمینی درصد همانندجویی
ایران پروداک
پروژه مدیریت جهت اخذ کارت مدیریت آموزشگاه   های آزاد فنی و حرفه ای

پروژه مدیریت جهت اخذ کارت مدیریت آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای

مبانی نظری و پیشینه رشته مدیریت
قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومان
85

نوع فایل :word

تعداد صفحات: 263 صفحه

منبع: دارد

ين پروژه شامل:

سرفصل ها:

 1-توانايي تشخيص مفهوم مديريت و اصول آن:

-آشنايي با مفهوم سيستم و انواع آن (سيستم باز و بسته و کارکرد آنها)

- آشنايي با مفهوم سازمان و انواع آن و کارکرد هاي سازمان رسمي و غير رسمي

- آشنايي با سبک هاي مديريتي ، آشنايي با اصول مديريت و کاربرد آنها

 2- توانايي تشخيص مفهوم مديريت آموزشي و کاربرد هاي آن

- شناسايي مفهوم آموزشي و آموزشهاي رسمي و غير رسمي و غير رسمي سازمان نيافته

- شناسايي ويژگي هاي آموزشي فني و حرفه اي و شناسايي نقش سازمان آموزش فني و حرفه اي در نظام آموزشي کشور

-شناسايي مفهوم مديريت آموزشي و اصول آن جايگاه مديريت آموزشي ور آموزشگاه هاي فني و حرفه اي  و آشنايي با اصول مديريت آموزشي و کارکرد هاي آن

3- توانايي اجراي مقررات و آيين نامه هاي موسسات کار آموزي

شناسايي ويژگي ها قوانين و مقررات تاسيس فرايند اخذ مجوز و اصول اجراي مقررات و آيين نامه هاي تاسيس آموزشگاه هاي فني و حرفه اي

آشنايي با مسايل و مسئوليت هاي حقوقي مديريت آموزشگاه

4- توانايي برنامه ريزي و نظارت بر اجراي برنامه ها

- شناسايي دوره هاي آموزشي قابل اجرا در آموزشگاه ها و اصول تشخيص و انتخاب کادر آموزشي آموزشگاه فرايند برنامه ريزي آموزشي استاندارد مهارت

- شناسايي اصول تدوين اهداف کلي و جزئي دوره آموزشي ، اصول تحليل محتوا دوره آموزشي، اصول تامين امکانات آموزشي آموزشگاه و اصول مديريت بر اجراي دوره هاي آموزشي

5- توانايي ارزشيابي از دوره آموزشي

- شناسايي اصول ارزشيابي جامع و فراگير (ارزشيابي پاياني ، نظر سنجي از فراگير و مدرس) اصول ارزشيابي از اثر بخشي آموزشي

6- توانايي تهيه گزار شهاي مورد نياز آموزشگاه

- شناسايي پايه هاي اساسي آئين نگارش ، مقررات مکاتبات اداري ، اصول استناد به قوانين و مقررات در مکاتبات اداري

- شناسايي اصول تهيه گزارش هاي  مورد نياز آموزشگاه

7- توانايي برقراري روابط انساني

- شناسايي مفهوم ارتباط و عوامل تشکيل دهنده آن ،َ عوامل موثر ارتباطي ، موانع ارتباطي ، اصول برقراري روابط انساني

- آشنايي با اصول روانشناسي عمومي و آشنايي با جامعه شناسي عمومي

8- توانايي نظارت بر امور مالي آموزشگاه

- آشنايي با اصول مقدماتي حسابداري عمومي ، مراکز مالي و اداري مرتبط با آموزشگاه

- شناسايي تعرفه هاي آموزشي ، در آمد و هزينه ها و اصول نظارت بر امور مالي آموزشگاه

9- توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت نکات ايمني و بهداشت کار

- آشنايي با حوادث شغلي و علل بروز آنها و بهداشت محيط کار،  با وسايل ايمني و بهداشت کار و کاربرد آنها

- شناسايي اصول پيشگيري از حوادث و رعايت نکات ايمني و حفاظتي و بهداشت کار

-آشنايي با عوارض جانبي و اصول انجام کمک هاي اوليه ، آتش سوزي و اصول انجام آتش نشان

محصولات مشابه