مرکز تحلیل آماری مقاله پایان نامه ،کاهش تضمینی درصد همانندجویی
ایران پروداک
اعتیاد

اعتیاد

Word
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
79

تحقیق

موضوع: اعتیاد
در 5 فایل word جداگانه 
منبع: دارد
پاورقی: دارد
اعتیاد

اعتياد چيست؟ معتاد کيست؟

به نظر دکتر کلمن بشر  برای زندگی در طبيعت آفريده شده و پيشرفت های او در راه زندگی ماشينی بسيار فراتر از توان طبيعي وی بوده و لذا در رويا رويي با مشکلات قرن بيستم در مقايسه با زندگی در طبيعت بايستی سازش بيشتری با محيط زيست از خود نشان دهد که خود موجب کنش و فشار بيشتری بر او است. از اين رو برای تسکين خود به دنبال مواد مخدر و داروهای آرام بخش می رود علاوه بر اين نويسنده در بيان علل و عوامل اعتياد به تشريح نقش ارتباطات سريع بين المللی در جا به جايط فرهنگ مصرف مواد مخدر پرداخته و نيز صنايع توليدي و تبليغاتی مواد و داروهای مخدر منافع اقتصادی دولتهاييکه بخش مهمی از درآمد خود را از ماليات بر مواد مخدر تأمين می کنند و وسوسه های مالی برخی از مقامات دولتی و ارتباط آنها با صنايع مزبور را در اشاعه اعتياد سهيم مي داند نويسنده قانون گذاريهای غير منطقی و مقطعی را که با ايجاد محدوديت برای مواد مخدر کم ضرر که موجب جايگزينی آن با مواد زيان بار تر مي گردد و با همسان نمودن مواد مخدر کم ضرری چون کانابيس با مواد اعتياد آور مضری چون هروئين سبب تضعيف حرمت قانون مي گردد مورد انتقاد قرار می دهد.

 نورو بیولوژی اعتیاد

هر کسی که با یک مصرف کننده مواد ، مخصوصا کسی که کوکائین مصرف می کند ، کار کرده باشد ، گواهی می دهد که رفتارهای تکراری خودتخریبی و اعمال غیر قانونی نتیجه این اعتیاد است. چنین رفتارهایی منشا زیست شناسی دارند ، حیوانات آزمایشگاهی که در معرض مواد نیرومند قرار گرفته اند ، رفتارهای شبیه به رفتار های انسان از خود نشان می دهند . حیواناتی مانند خرگوش و موش ، هنگامی که درشرایط دسترسی نامحدود به کوکائین قرار می گرفتند هر کاری را برای به دست آوردن دوز اضافی دیگر انجام می دادند . موشی که یاد گرفته است با فشار دادن اهرم یک دوز یا یک واحد کوکائین به عنوان پاداش دریافت کند حاضر است این کار را صدها هزار بار فقط برای یک دوز بیشتر انجام دهد ، صدها هزار بار یک موش یا خرگوش ممکن است به منظور به دست آوردن کوکائین تا حد مرگ از غذا خوردن امتناع کند چنین رفتارهایی درحیوانات شدیدا به رفتار انسان هایی که برای به دست آوردن مواد به رفتارهای خود تخریبی دست می زنند شباهت دارند اما دلیل چنین شباهت هایی چیست ؟
مصرف مواد مخدر

تعريف اختلالات مربوط به اعتياد يا مبتني بر كميت، فراواني و يا شدت رفتارهاي مواد جويانه از طرف بيمار مي‏باشد و يا اينكه اصطلاح ”مصرف غير قانوني مواد“ مبناي تعريف اختلالات مربوط به اعتياد قرار مي‏گيرد.
امروزه در محافل دانشگاهي به جاي اعتياد از وابستگي به مواد (substance dependence) نام برده مي‏شود، هر چند كه در ميان مردم اين بيماري ”اعتياد“ و خود بيمار به عنوان معتاد شناخته شده است.

علل و عوامل مؤثر بر اعتياد
اعتياد يك بيماري زيست شناختي، روانشناختي و اجتماعي است. عوامل متعددي در سبب شناسي سوء مصرف و اعتياد مؤثر هستند كه در تعامل با يكديگر منجر به شروع مصرف و سپس اعتياد مي‏شوند. عوامل مؤثر بر فرد، محيط فرد و عوامل اجتماعي، عوامل در هم بافته‏اي هستند كه بر يكديگر تأثير مي‏گذارند. آشنايي با عوامل زمينه ساز مستعد كننده بروز اعتياد و نيز عوامل محافظت كننده در مقابل آن از دو جهت ضرورت دارد:
 
1- شناسايي افراد در معرض خطر اعتياد و اقدامهاي پيشگيرانه لازم براي آنان
2- انتخاب نوع درمان و اقدامهاي خدماتي، حمايتي و مشاوره‏اي لازم براي معتادان 
اعتیاد

قوانين ايران درباره اعتياد

در ايران قوانين به منظور ايجادمحدوديت هايي در امر كشت خشخاش واستعمال ترياك تصويب گرديد. قانون تشديد مجازات و تكبين كشت خشخاش و قاچاقچيان مواد مخدر در سال 1348 به تصويب مجلس رسيد. طبق اين قانون براي ريشه كن كردن مواد مخدر مجازات دراعدام براي قاچاقچيان و سوداگران مواد مخدر پيش بيني گرديد. لايحه قانوني تشديد مجازات مواد مخدر نيز در سال 1359 به تصويب رسي. از سال 1367 مبارزه با مواد مخدر شدت بيشتري پيدا كرد كه مهمترين آن ايجاد پايگاه  هاي مجهز در مرزها بود.