مرکز مطالعات تخصصی پایان نامه
عکس هدر

مبانی نظری مدیریت انتظامی پیشگیری از جرم

پرپزال سایر رشته ها
قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان
52

مبانی نظری

نوع فایل: WORD 

منبع: دارد

پاورقی: دارد

تعداد صفحه:28

قیمت: 25000تومان

 

جرم 

 عبارت است از اعمالي كه سبب نقض قانون،  به ويژه قانون جنايي  ميشود. دائره المعارف علوم اجتماعي در تعريف جرم آورده است: »تخطي از حقوق جنايي در زبان روزمره؛ اين اصطلاح  بهنادرست در مورد هر رفتار مغاير با الگوهاي پذيرفته  جامعه به كار مي رود«(ساروخاني، 1370: 152). 

تعريف جرم در  روانشناسي جنايي چنين آمده است: »جرم عبارت از سركشي فرد در برابر اجتماع است كه  بهوسيله مقررات قانوني تعبير شده است و بر حسب شدت و ضعف از نظر حقوقي سه نوع است: خلاف، جنحه، جنايت« (سياسي، 1360: 12)  

واژه پيشگيري در فرهنگ ها به معناي »جلوگيري كردن، مانع شدن، مانع سرايت شدن از پيش، جلو بستن« آمده است و يك مفهوم كلي است كه به مجموعه  اقدامهايي گفته مي شود كه براي پيشگيري و جلوگيري از  فعل وانفعالات  زيانآورِ  تحميلشده بر فرد يا گروه، به عمل مي آيد؛ مانند پيشگيري از بزهكاري جوانان، پيشگيري از حوادث  جادهاي، پيشگيري از حوادث كار و... . از ديدگاه علمي  منظور از پيشگيري هرگونه فعاليت اجتماعي، سياسي و جنايي است براي محدودكردن امكان پيش آمدن مجموعه اعمال مجرمانه، دشوار ساختن، غيرممكن كردن و پايين آوردن احتمال وقوع جرم، بدون اين كه به كيفر يا جزاي آن متوسل شوند (لشني پارسا،53:1387)

جرم شناسان نيز پيشگيري از جرم را به دوگونه علمي  تعريف مي كنند: 

  الف- تعريف عام: در اين تعريف، پيشگيري از جرم هر اقدامي است كه از ارتكاب جرم جلوگيري و در مقابل آن سد ايجاد كند. اين اقدامات شامل جنبه كيفري يا غيركيفري است. بر اساس اين تعريف هر  اقدامي كه عليه جرم و براي مقابله با آن طراحي شده باشد و موجب كاهش ميزان بزهكاري و جرم شود، در حوزه تعريف عام پيشگيري قرار مي گيرد.  

  ب- تعريف خاص: در اين تعريف نقطه نظرات متفاوتي ميان  جرمشناسان وجود دارد كه به آن  ها اشاره مي شود: 

1. عده اي از  جرمشناسان بر اين اعتقادند كه پيشگيري از بزهكاري عبارت است از: وسايل و ابزاري كه دولت و جامعه مدني  بهمنظور خاص مهار بزهكاري از طريق حذف يا محدود كردن عوامل  جرمزا و يا مديريت مناسب نسبت به عوامل محيطي (محيط طبيعي يا محيط اجتماعي) به كار مي گيرند. 

2. برخي ديگر از  جرمشناسان معتقدند كه پيشگيري از جرم دربرگيرنده تدابير و اقداماتي است كه ميزان بزهكاري را كاهش دهد؛  بدينصورت كه از يك سو علل اثرگذار براي ارتكاب جرم را شناسايي كرده و از سويي  ديگر ابتكارات مناسبي را براي مبارزه با اين علل اعمال كند ( نجفي ابرندآبادي، 1381).

3. گروهي ديگر نيز بر اين باورند كه پيشگيري از بزهكاري مجموعه اقدامات غيرقهرآميزي است كه براي تحقق هدفي ويژه، يعني مهار بزهكاري، كاهش احتمال وقوع جرم و كاهش شدت بزه در مورد علل جرائم اتخاذ مي شود.

۴. عده اي ديگر تأكيد دارند كه پيشگيري هر تدبير سياست جنايي است كه هدف نهايي آن تحديد حدود امكان پيشامد مجموعه اعمال جنايي، از راه غيرممكن ساختن، دشوار كردن يا كاهش دادن احتمال وقوع  آنهاست، بدون  اينكه از تهديد كيفر يا اجراي آن استفاده شود (نيازپور، 1382).  

محصولات مشابه


محتوایی برای این بخش موجود نیست