مرکز مطالعات تخصصی پایان نامه
عکس هدر

مبانی نظری سازگاری اجتماعی

مبانی نظری رشته روانشناسی
قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰
79

مبانی نظری

نوع فایل: WORD 

منبع: دارد

پاورقی: دارد

تعداد صفحه:28

قیمت: 20000تومان

 

تعریف سازگاری

ازاينروسازگاريمهارتياستكهبايدآموختهشودوكيفيتآنمانندسايرآموختهها،بستگيبهميزانعلاقهوكوششفردبراييادگيريآندارد. محيطخانواده،مدرسهووسايلارتباطجمعيدرفراهمساختنامكانيادگيريسازگاريبامحيطنقشومسئوليتمهميبرعهدهدارند . سازگارشدنبامحيطمهمترينمنظوروغايتتمامفعاليتهايارگانيزماست،بهطوريكهتمامافراددرتمامدورانزندگيخود،درهرروزوهرساعتسرگرمآنهستندكهخوددگرگونشدهودگرگوننشدهرابامحيطدگرگونشدهودگرگوننشدهسازگاركنند. درواقعزندگيكردنچيزيجزدر  عمل سازگارينيست(خدایاری فرد، 1385).

سازگاری اجتماعی

سازگاری با خود و محیط برای هر موجودییک ضرورت حیاتی بشمار می آید. تلاش روزمره همه آدمیان نیز عموما بر محور سازگاری دور می زند. سازگاری اجتماعی، به عنوان مهمترین نشانه سلامت روان، از مباحثی است که جامعه شناسان، روانشناسان در دهه های اخیر توجه خاصی به آن مبذول داشته اند ( منیگر و همکاران و همکاران، 1381). روانشناسان نیز به طور معمول سازگاری با محیط و افراد در اجتماع را مورد توجه قرار داده اند و ویژگی هایی از شخصیت را بهنجار تلقی کرده اند که به فرد کمک می کند تا خود را با جهان پیرامون سازگار سازد. یعنی با دیگران در صلح و صفا زندگی کند و جایگاهی در جامعه برای خود بدست آورد ( رافضی، 1393). 

محصولات مشابه