مرکز مطالعات تخصصی پایان نامه
عکس هدر

مبانی نظری هویت

قیمت: ۶,۴۰۰ تومان
۸,۰۰۰
80

مبانی نظری

نوع فایل: WORD 

منبع: دارد

پاورقی: دارد

تعداد صفحه:12

قیمت: 8000تومان

 

هویت:

درفرهنگ فارسی معین، درمعنای کلمه هویت، این معانی آمده است: ذات باری تعالی (هستی و وجود) وآنچه موجب شناسایی مشخص می شود. ولی در کل، هویت مفهومی است که درعلوم مختلف، فضای مفهومی خاصی دارد(معین،3743:1371). درفلسفه، هویت به معنای کیستی انسان به عنوانیک نوع است. دراینجا، انسان به دنبال صفات مشخص هایی می گردد که اورا ازسایر پدیده های جهان متمایز کند. هرپدیده گرایشی طبیعی به سوی ذات یا گوهر اصلی خود داردومتوجه اصل خویش است. این اصل قدیم است وهر آنچه از آن پدید می آید جدید، حتی وجود خود رادر مقایسه باقدیم واصل می سنجد وارزیابی می کند. در روان شناسی، هویت واحساس، هویت یکی از مشخصات شخصیت فرد تلقی می شود. احساس هویت عبارت است از احساسی که انسان نسبت به استمرار حیات روانی خود دارد ویگانگی و وحدتی که در مقابل اوضاع واحوال متغیر خارج، همواره درحالات روانی خود حس می کند. بنابراین، از نظر روان شناسی هویت، انسان نوعی ثبات دارد. هویت زمانی پدید می آید که انسانباغیر مواجه می شود. واین غیر عبارت است از فرد یاجامعه ای دیگر یا، به قول روان شناسان، نقش های جدیدی که فرد به عهده می گیرد. هویت زمانی مطرح می شود که انسان خود رابا چیزی دیگر مقایسه کند