ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه ،کاهش تضمینی درصد همانندجویی
موضوعات  اختلال

موضوعات اختلال

موضوعات روانشناسی
قیمت: رایگان
328


اختلالات شبکه عملکردی مطابق با مشخصات رفتاری در اختلال اسپکتروم اوتیسم

Functional network abnormalities consistent with behavioral profile in Autism Spectrum Disorder         تغییرات ارثی، با اثر کم و بدون مادر، حساب برای خطر عود بیماری اختلال طیفی در سوئد

Heritable Variation, With Little or No Maternal Effect, Accounts for Recurrence Risk to Autism Spectrum Disorder in Sweden

اختلال در تشخیص و تمایز به طور خلاصه احساسات صورت در بزرگسالان مبتلا به اوتیسم بالا و سندرم آسپرگر

Impaired detection and differentiation of briefly presented facial emotions in adults with high-functioning autism and asperger syndrome

تجزیه و تحلیل متاآنالیز حسگر حرکتی در بیماران مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم

Meta-analysis of sensorimotor gating in patients with autism spectrum disorders

تجزیه و تحلیل خوشه ای علائم اختلال طیف اوتیسم: معیارهای زیرمجموعه و یا میزان کمی از شدت یک اختلال واحد؟

Cluster analysis of autism spectrum disorder symptomatology: Qualitatively distinct subtypes or quantitative degrees of severity of a single disorder?           تفاوت های جنسیتی در سن پدر و مادر در تشخیص کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

Gender differences in parent-reported age at diagnosis of children with autism spectrum disorder

هوش عاطفی: عامل خطر برای بیش فعالی بودن روانشناختی و فیزیولوژیک

High intelligence: A risk factor for psychological and physiological overexcitabilities

نمایندگی از اوتیسم: چالش های نمایندگی جمعی در انجمن های آلمانی و اسرائیلی برای افراد مبتلا به اوتیسم    Representing autism: Challenges of collective representation in German and Israeli associations for and of autistic people

خودباوری در میان پدر و مادر فرزندان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

Self-stigma among parents of children with autism spectrum disorder   درک گفتاری در اختلال طیف اوتیسم: یک متاآنالیز برآورد احتمال تأثیر

Speech perception in autism spectrum disorder: An activation likelihood estimation meta-analysis

تجربه و تاثیر اضطراب در بزرگسالان اوتیسم: یک تحلیل موضوعی  The experience and impact of anxiety in autistic adults: A thematic analysis

فرضیه های مولکولی برای توضیح مسیرهای مشترک و علل پاتوبیولوژیکی زیر در کاتاتونیا و ارائه های کاتاتونیک در اختلالات روانپزشکی

Molecular hypotheses to explain the shared pathways and underlying pathobiological causes in catatonia and in catatonic presentations in neuropsychiatric disorders

شکل دوران کودکی نوع دیستروفی نوع 1 میوتونی و اختلال طیف اوتیسم: آیا کمخونی وجود دارد؟

Childhood-onset form of myotonic dystrophy type 1 and autism spectrum disorder: Is there comorbidity?

اختلالات حسی و حرکتی در شرایط طیف اوتیسم و اختلال هماهنگی در کودکان: یک مطالعه سندرم متقابل    Sensory and motor differences in Autism Spectrum Conditions and developmental coordination disorder in children: A cross-syndrome study

استیگامای مرتبط با اوتیسم در بین دانش آموزان کالج ژاپن و ایالات متحده: یک مطالعه آموزشی آنلاین

Stigma associated with autism among college students in Japan and the United States: An online training study

تفاوت نمرات آزمون کلامی و غیر کلامی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

Differences in verbal and nonverbal IQ test scores in children with autism spectrum disorder     میکروبیولوژی روده، متابولوم و مولکولی جنسیتی در اختلالات طیف اوتیسم

Intestinal microbiota, metabolome and gender dimorphism in autism spectrum disorders         بررسی علائم اضطراب در کودکان مبتلا به اوتیسم مدرسه با استفاده از ارزیابی اختصاصی اوتیسم

Exploring anxiety symptomatology in school-aged autistic children using an autism-specific assessment

انتخاب های حرفه ای جوانان در زمینه های روستایی سوئدی: کدهای اجتماعی مدارس، مهاجرت و منابع       Young people's career choices in Swedish rural contexts: Schools' social codes, migration and resources

الگوهای کوانتومی توجه مشترک در طول تعاملات روباتهای انسانی: یک برنامه کاربردی برای ارزیابی اختلالات طیف اوتیسم

Quantifying patterns of joint attention during human-robot interactions: An application for autism spectrum disorder assessment

آیا اختلالات زمان بندی عمومی در اختلالات اسپکتروم اوتیسم در مقیاس و پارادایم های زمانی وجود دارد؟

Is there a generalized timing impairment in Autism Spectrum Disorders across time scales and paradigms?

همبستگی صفات اوتیستیک در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی          Correlates of autistic traits among patients with borderline personality disorder

سطوح آهن محیطی در کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم نسبت به کنترل: بررسی سیستماتیک و متاآنالیز

Peripheral iron levels in children with autism spectrum disorders vs controls: a systematic review and meta-analysis

نسخه های متعدد را در افرادی که اختلالات طیف اوتیسم و روان درمانی مشترک دارند کپی کنید

Copy number variants in people with autism spectrum disorders and co-morbid psychosis

بررسی کیفیت خواب کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و رفتارهای متضاد

Exploring sleep quality of young children with autism spectrum disorder and disruptive behaviors         مسائل مربوط به مشارکت اجتماعی در بیماران مبتلا به دیستروفی عضلانی بکر: یک پرسشنامه از افراد ثبت شده از بیمارستانی است

Social involvement issues in patients with Becker muscular dystrophy: A questionnaire survey of subjects from a patient registry ویژگی های کیفیت و سرعت دست خط در بزرگسالان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم

Characteristics of handwriting quality and speed in adults with autism spectrum disorders         اختلالات عصبی توسعه در زندانیان زندان: همبودگی و ترکیبات همراه با علائم روانپزشکی و اختلالات رفتاری

Neurodevelopmental disorders in prison inmates: comorbidity and combined associations with psychiatric symptoms and behavioural disturbance

صفات اوتیستیک و افکار خودکشی، برنامه ها و آسیب های خود در نوجوانی بعد: مطالعات کوهورت مبتنی بر جمعیت  Autistic Traits and Suicidal Thoughts, Plans, and Self-Harm in Late Adolescence: Population-Based Cohort Study

ارتقاء مهارت های انطباق عاطفی و اجتماعی برای کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم: رویکرد فعال واقعیت مجازی

Enhance emotional and social adaptation skills for children with autism spectrum disorder: A virtual reality enabled approach

با استفاده از منافع مشترک برای افزایش اجتماعی شدن بین کودکان مبتلا به اوتیسم و همسالان آنها   Using common interests to increase socialization between children with autism and their peers

 

از علائم اوتیسم کودک تا علائم عاطفی پدر و مادر: مدل فرایند خانوادگی

From child autistic symptoms to parental affective symptoms: A family process model

 

با استفاده از روش سازمانی شخصی برای کشف روابط با نوجوانان مبتلا به اختلال اسپکتروم اوتیسم

Using personal construct methodology to explore relationships with adolescents with Autism Spectrum Disorder

تجزیه و تحلیل خوشه تجزیه و تحلیل خرده مقیاس اختلال طیف اوتیسم در کودکان بدون ضعف فکری

A cluster analysis exploration of autism spectrum disorder subgroups in children without intellectual disability

 

 

 

مشخصات دو صد کودک مبتلا به اختلال اسپکتروم اوتیسم از مرکز روانپزشکی کودک و نوجوانان

 

Profile of two hundred children with Autism Spectrum Disorder from a tertiary child and adolescent psychiatry centre

مسائل پریناتال برای زنان با اختلال طیف عملکرد اوتیسم بالا

Perinatal issues for women with high functioning autism spectrum disorder

شواهد پراکندگی بالا در بزرگسالان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

Evidence of hyper-plasticity in adults with Autism Spectrum Disorder

دیدن جالب خنده دار: پردازش طنز در اختلالات اسپکتروم اوتیسم      Seeing the funny side of things: Humour processing in Autism Spectrum Disorders

پیش زمینه و جیوه مواجهه: مشکلات روانی و رفتاری در کودکان

Background lead and mercury exposures: Psychological and behavioral problems in children

اختلالات عصبی در جوانان خشونت آمیز جوان: ویژگی های همپوشانی و پس زمینه

Neurodevelopmental disorders in young violent offenders: Overlap and background characteristics

 

ارزیابی عناصر و الکترولیت های سرم در کودکان مبتلا به اوتیسم اطفال و دوران کودکی  Assessment of serum trace elements and electrolytes in children with childhood and atypical autism

ابزار تشخیصی برنامه ریزی تشخیصی اوتیسم در نمونه بالینی نوجوانان و بزرگسالان     Diagnostic utility of the autism diagnostic observation schedule in a clinical sample of adolescents and adults

 

آیا مداخلات مهارت های اجتماعی مثبت در کودکان و نوجوانان مبتلا به اوتیسم خلق می کنند؟ بررسی سیستماتیک        Do social skills interventions positively influence mood in children and young people with autism? A systematic review

درک تجربیات اجتماعی زنان سالخورده بر طیف اوتیسم

Understanding the social experiences of adolescent females on the autism spectrum

 

نیازهای عاطفی و رفتاری کودکان مبتلا به اختلال زبان خاص و در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم: اهمیت تمرکز زبان عملی

Emotional and behavioural needs in children with specific language impairment and in children with autism spectrum disorder: The importance of pragmatic language impairment

اوتیسم و محکومیت برای جرایم خشونت آمیز: مطالعات کوهورت مبتنی بر جمعیت در سوئد

Autism and Convictions for Violent Crimes: Population-Based Cohort Study in Sweden

 

آموزش مهارت های اجتماعی برای کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم: یک آزمایش تصادفی کنترل شده   Social Skills Training for Children and Adolescents With Autism Spectrum Disorder: A Randomized Controlled Trial

ثبات یا بی ثباتی در اختلال شخصیت اجتنابی: نوسانات حالت در جلسات درمانی طرح

Stability or instability in avoidant personality disorder:Mode fluctuations within schema therapy sessions

 

اختلال عملکرد اجتماعی در زنان جوان مبتلا به نارسایی مزمن انسانی و بهبودی افراد

Impairment of Social Function in Young Females With Recent-Onset Anorexia Nervosa and Recovered Individuals

ایمنی و کارآیی تمرین مقاومتی پیشرفته برای بیماری شارکوت ماری دندان در کودکان: یک کارآزمایی تصادفی، دو سوکور، کنترل شام            Safety and efficacy of progressive resistance exercise for Charcot-Marie-Tooth disease in children: a randomised, double-blind, sham-controlled trial

تجزیه و تحلیل مکانی و زمانی کنترل پوسیدگی در کودکان مبتلا به اختلال اسپکترومتر اوتیسم

 

Spatial and temporal analysis of postural control in children with high functioning Autism Spectrum Disorder

 

درمان شناختی رفتاری و کاهش استرس مبتنی بر ذهنیت ممکن است در کاهش اضطراب و افسردگی در بزرگسالان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم موثر باشد Cognitive behavioural therapy and mindfulness based stress reduction may be equally effective in reducing anxiety and depression in adults with autism spectrum disorders

توجه اجتماعی و علائم اوتیسم در زنان با عملکرد بالا با اختلالات طیف اوتیسم

Social attention and autism symptoms in high functioning women with autism spectrum disorders

پیوند دادن همدلی به چشم انداز بینظمی- مصرف در اعتیاد به قمار

Linking empathy to visuospatial perspective-taking in gambling addiction

نتایج سلامت کودکان مدرسه ای با استفاده از اسپرم اهدا کننده تصور می شد

Health outcomes of school-aged children conceived using donor sperm آیا بازی های ویدیویی فعال ورزشی را بهبود می بخشد مهارت های کنترل شیء کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم را بهبود می بخشد؟

Does playing a sports active video game improve object control skills of children with autism spectrum disorder?

توانمندسازی خانواده و کیفیت زندگی والدین در حال رشد کودکان با ناتوانی های رشد در 78 خانواده ژاپنی

Family empowerment and quality of life of parents raising children with Developmental Disabilities in 78 Japanese families

وضعیت اکسیداتیو و فعالیت پرولیداز در اختلال اضطراب عمومی

Oxidative status and prolidase activities in generalized anxiety disorder

صفات اوتیستیک و اسکیزوتایپیک و عملکرد جهانی در اختلال دو قطبی من     Autistic and schizotypal traits and global functioning in bipolar I disorder

 

بررسی فنوتیپ های تن عصبی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم: یک مطالعه اکتشافی        Evaluation of neuromuscular tone phenotypes in children with autism spectrum disorder: An exploratory study

اوتیسم و تحقیق با استفاده از تصویربرداری رزونانس مغناطیسی

Autism and Research Using Magnetic Resonance Imaging

 

تشخیص و پاسخ به جوانان با معلولیت یادگیری که در استرالیا سوءاستفاده جنسی کودکان را تجربه می کنند یا در معرض خطر هستند

Recognising and responding to young people with learning disabilities who experience, or are at risk of, child sexual exploitation in the UK

گردشگری و اوتیسم: سفرهای احساسات مخلوط

Tourism and autism: Journeys of mixed emotions

کاهش زمان بین دوره ای انتقال اطلاعات بصری در بزرگسالان مبتلا به اختلال طیف های اوتیستیک با استفاده از پارادایم پوفنبرگر

Decreased interhemispheric time transfer of visual information in adults with Autistic spectrum disorder using the Poffenberger paradigm

ردیابی خدمات مراقبت بهداشتی و تجربیات بزرگسالان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم بدون معلولیت فکری: مطالعه طولی نرخ خدمات، موانع و رضایتمندی          Tracking health care service use and the experiences of adults with autism spectrum disorder without intellectual disability: A longitudinal study of service rates, barriers and satisfaction

 

چگونه واکنش های والدین به احساسات کودکان و نوجوانان مرتبط با نظریه ذهن در کودکان مبتلا به اختلال اسپکتروم اوتیسم است؟

How are parental reactions to children’s emotions linked with Theory of Mind in children with Autism Spectrum Disorder?         ارتباط هیستوپاتولوژی جفت و اختلال طیف اوتیسم

The association between placental histopathology and autism spectrum disorder

کودکان برای کمک به توهم های کلامی شنوایی کمک می کنند؛ چه کسانی هستند؟

Children seeking help for auditory verbal hallucinations; who are they?

رفع پیچیدگی اسکرول کردن مستقیم شیء

Unravelling the complexity of Direct Object Scrambling

آیا کودکان مبتلا به اوتیسم و اختلال اسپرگر مشکل کنترل اندازه دستخط دارند؟ارزیابی حرکتی

 

Do children with autism and Asperger's disorder have difficulty controlling handwriting size? A kinematic evaluation

امکان سنجی و اعتبار ارزیابی زیست محیطی آنی در نوجوانان مبتلا به اوتیسم با عملکرد بالا و اختلال آسپرگر           Feasibility and validity of ecological momentary assessment in adolescents with high-functioning autism and Asperger's disorder

عدم خودآگاهی در اختلال آسپرگر، اما نه در PDDNOS: مفهوم اهمیت بالینی انواع ASD  A lack of self-consciousness in Asperger's disorder but not in PDDNOS: Implication for the clinical importance of ASD subtypes

توجه مستمر، اختلال توجه متمرکز و هوشیاری در جوانان مبتلا به اختلال اوتیسم و اختلال آسپرگر

Impaired sustained attention, focused attention, and vigilance in youths with autistic disorder and Asperger's disorder

 

درک مطلب زبان کودکان مبتلا به اختلال اسپرگر و کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم

Language comprehension of children with Asperger's disorder and children with autistic disorder

اختلالات شایع و منحصر به فرد در تشخیص چهره بیانی در اختلال پیش رونده فراگیر رشد - نه اختلال نابرشمرده و اختلال آسپرگر -

Common and unique impairments in facial-expression recognition in pervasive developmental disorder-not otherwise specified and Asperger's disorder