مرکز تحلیل آماری مقاله پایان نامه ،کاهش تضمینی درصد همانندجویی
ایران پروداک

موضوعات مدیریتیموضوعات مدیریتی

•  

            ماکسیمم و مینیمم سازی تمرکز سرمایه گذاری با محدودیت های ریسک بودجه و سرمایه گذاری (نشریه الزویر)

          Maximizing and minimizing investment concentration with constraints of budget and investment risk ♦

            رویکرد شبیه سازی چند روشی برای برآورد اثر تعامل رفتار مشتری و استراتژی سازمانی بر پایداری اقتصادی بازسازی (نشریه الزویر)

          A multi-method simulation approach for evaluating the effect of the interaction of customer behaviour and enterprise strategy on economic viability of remanufacturing ♦

            تجزیه و تحلیل برانگاشتی عملکرد کارکنان بر اساس HPHRP (نشریه الزویر)

چگونه مشتریان شما در فرایند خلق مشترک ارزش برند با ارزش می شوند؟ توسعه یک مقیاس ارزش خلق مشترک مشتری (CCCV) (نشریه الزویر)

          How valuable are your customers in the brand value co-creation process? The development of a Customer Co-Creation Value (CCCV) scale ♦

 

            مدیریت بحران جهانی – پژوهش های فعلی و جهت دهی آینده (نشریه الزویر)

          Global Crisis Management – Current Research and Future Directions ♦

            تجزیه و تحلیل برانگاشتی عملکرد کارکنان بر اساس HPHRP (نشریه الزویر)

          Hypothetical Analysis of Employees’ Work Performance based on HPHRP ♦

          Hypothetical Analysis of Employees’ Work Performance based on HPHRP ♦

            یک تحلیل طولی در مورد پیش بینی شرکت و تاثیر آن در عملکرد شرکت (نشریه الزویر)

          Corporate foresight and its impact on firm performance: A longitudinal analysis ♦

            یادگیری سازمانی در یک دانشکده پرستاری: یک سابقه یادگیری (نشریه الزویر)

          Organizational Learning in a College of Nursing: A Learning History ♦️

            مطالعه تجربی سازگاری در تغییر سازمانی: آیا هر کارمند ارزش رهبری مشارکتی را دارد؟ (نشریه الزویر)

          Matchmaking in organizational change: Does every employee value participatory leadership? An empirical study ♦️

            معیارها و آنالیز رسانه های اجتماعی در بازاریابی – S3M: بررسی ادبی نقشه برداری (نشریه الزویر)

          Social media metrics and analytics in marketing – S3M: A mapping literature review ♦️

            خصیصه های وفاداری و هویت به عنوان مولفه های فرهنگ سازمانی دانشگاه مدرن (نشریه الزویر)

          The Peculiarities of the Adherence and Identification as Components of the Organizational Culture of Modern University ♦️

            مدیریت نام تجاری داخلی: مقدمه ای بر موضوع ویژه و جهت دهی تحقیقات آینده (نشریه اسپرینگر)

          Internal brand management: introduction to the special issue and directions for future research ♦️

            دلیل غنی ساختن بازاریابی به واسطه بازاریابی گسترده (نشریه اسپرینگر)

          Why broadened marketing has enriched marketing ♦️

            مدیریت سبد سهام شرکت در بخش عمومی (نشریه امرالد)

          Corporate Portfolio Management in the Public Sector ♦️

            استراتژی بازار تحول آفرین: چگونگی ایجاد آشفتگی در بازارهای پایدار و استراتژی ها با دیجیتال سازی (نشریه امرالد)

Disrupting market strategy: How digitalization is causing upheaval to established markets and strategies ♦️

            روند ایمیل مارکتینگ برای ۲۰۱۸ (نشریه Etargetmedia)

          Email Marketing Trends for 2018 ♦️

 

            در راستای اولویت بندی نیازها برای حمایت از تصمیم گیری در فرایندهای تغییر سازمانی (نشریه Epub)

          Towards a prioritization of needs to support decision making in organizational change processes ♦️


 تجزیه و تحلیل عوامل داخلی برای کسب مزیت رقابتی در شرکت      ایران پروداک
•    
امکان سنجی استقرار تجارت الکترونیک در صنایع شرکت      ایران پروداک
•    
بررسی ارتباط همکاری و عملکرد در بین مؤسسات صنایع دستی شهر تهران   تهران (مورد مطالعه : …….)
•    
بررسی موانع توسعه و صادرات محصول     ایران پروداک  ایران
•    
انتخاب آمیخته بازاریابی مناسب با استفاده از تکنیک AHP با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی مطالعه موردی : شرکت      ایران پروداک
•    
بررسی رابطه خصوصی سازی بر بهبود عملکرد واحدهای خصوصی شده شرکت مخابرات شهر تهران     ایران پروداک
•    
مطالعه ویژگی های کارآفرینی مدیران ارشد صنایع     ایران پروداک .
•    
تکنولوژی اطلاعات و تأ ثیر آن بر اشتغال (مطالعه موردی: استان      ایران پروداک )
•    
بررسی نقش سیستم های اطلاعات بازاریابی در فرآیند تدوین استراتژی شرکتهای موجود در فهرست     ایران پروداک
•    
بررسی رابطه مدیریت بازاریابی بر افزایش فروش داخلی و جهانی محصول     ایران پروداک
•    
بررسی عوامل مؤثر بر نگرش خریداران محصول     ایران پروداک  با نام های تجاری متفاوت در شهر تهران      ایران پروداک
•    
بررسی عوامل مؤثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک دولتی در شهر تهران      ایران پروداک
•    
بررسی اثر بخشی فعالیتهای ترویجی انجام شده در زمینه بیمه های عمر توسط صنعت بیمه ایران پروداک
•    
بررسی رابطه تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات محصول     ایران پروداک
•    
بررسی رابطه بین کیفیت برنامه ریزی بازاریابی با عملکردصنایع مواد غذایی در شهر تهران      ایران پروداک
•    
مطالعه عوامل موثر بر ترجیح مشتریان درانتخاب محصول     ایران پروداک  با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی:    ایران پروداک

 

بررسی رابطه خدمات پس از فروش شرکت      ایران پروداک  بر میزان رضایت مشتریان این شرکت مطالعه موردی : ……..
•    بررسی عوامل مؤثر بر میزان صادرات محصول    ایران پروداک
•    بررسی عوامل مؤثر بر صادرات محصول    ایران پروداک  دراستانهای …….
•    بررسی نگرش صادر کنندگان در مورد رابطه عوامل تولید، بازاررسانی و اطلاع رسانی به بازار بر صادرات محصول    ایران پروداک  در شهر تهران
بررسی کارایی پرتفوی (سبد سهام) بیمه    ایران پروداک

·         بررسی موقعیت و جایگاه بازار شرکت      ایران پروداک  و ارائه استراتژی های مرتبط با آن با استفاده از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک

·         بررسی رابطه مدل EFQM به عملکرد شرکت      ایران پروداک

·         قیمت گذاری استراتژیک برای محصول    ایران پروداک  شرکت      ایران پروداک  در منطقه    ایران پروداک

·         بررسی رابطه تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات صنعت    ایران پروداک

·         بررسی عوامل موثر بر استنباط گردشگران خارجی در مورد وجهه ایران به عنوان یک مقصد گردشگری

·         بررسی رابطه تبلیغات تجاری بر آگاهی و عمل خرید بیمه گذاران در زمینه بیمه های    ایران پروداک  در شهر تهران  

·         بررسی رابطه مدیریت با مشتری بر کسب مزیت رقابتی بانک    ایران پروداک

·         بررسی آمادگی شرکت      ایران پروداک  جهت پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری

·         بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانک    ایران پروداک  در شهر تهران      ایران پروداک

·         اندازه گیری کیفیت خدمات بانکی با استفاده از مدل سروکوال در بانک    ایران پروداک  شهر تهران      ایران پروداک

·         رتبه بندی عوامل آمیخته بازاریابی در تصمیم خرید مصرف کنندگان محصول    ایران پروداک

·         بررسی عوامل موثربر انگیزش کارکنان شرکت      ایران پروداک  بر اساس تئوری هرزبرگ

·         تعیین وضعیت مدیریت روابط با مشتری در شرکت      ایران پروداک

·         بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم خرید خودرو    ایران پروداک

·         عوامل موثر بر عملکرد تیم های مراقبت پرواز در فرودگاه    ایران پروداک

·         رتبه بندی عوامل بازاریابی موثر بر کانال توزیع صادرات محصول    ایران پروداک

·         رابطه بین نگرش مشتریان و انتخاب آن ها در خرید محصول    ایران پروداک

·         فضیلت های اخلاقی بازاریابی: بررسی دیدگاه متخصصین بازایابی و جامعه مصرف کننده

·         بررسی رابطه مدیریت رابطه با مشتری (CRM) بر عملکرد کلی مؤسسات مالی شهر تهران      ایران پروداک

·         بررسی عوامل موثر بر قصد ترک خدمت کارکنان در شرکت      ایران پروداک

·         رابطه سودآوری در تأمین مسئولیت اجتماعی سازمان : بررسی دیدگاه کارکنان و مشتریان شرکت      ایران پروداک

·         آمادگی برای پیاده سازی مدیریت روابط با مشتری؛ مطالعه ی موردی بانک    ایران پروداک

·         رابطه ابزارهای پیشبرد فروش بر واکنش‎های پس از خرید مصرف ‎کنندگان مواد غذایی (مورد مطالعه: فروشگاههای    ایران پروداک  )

·         رابطه بین کیفیت خدمات و ارزش نام تجاری در هتل‌های چهار ستاره و پنج ستاره استان‌های    ایران پروداک

·         موانع و چالش‌های توسعه گردشگری داخلی در استان    ایران پروداک

·         شکاف ‌های داخلی کیفیت خدمات و تحلیل ارتباط آن با رضایتمندی شغلی کارکنان در صنعت بیمه (مورد مطالعه: شرکت بیمه    ایران پروداک )

·         تعیین و اولویت بندی عوامل رضایتمندی نمایندگی های فروش شرکت      ایران پروداک  بر اساس روش FAHP

·         طراحی یک مدل مفهومی برای پذیرش تجارت الکترونیک در موسسات کوچک و متوسط صنعتی شهر تهران

·         ارائه یک مدل تلفیقی از تحلیل SWOT، به منظور تحلیل استرات‍‍ژیک مشتری محور مورد مطالعه : بانک    ایران پروداک

·         مقایسه اثربخشی شرکت‎های بیمه خصوصی و دولتی از دیدگاه رضایت بیمه‎ گذاران در شهر تهران      ایران پروداک  با تاکید بر بخش خسارت بیمه    ایران پروداک

·         عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیک از نظر مدیران بنگاه¬های کوچک و متوسط منطقه آزاد تجاری- صنعتی    ایران پروداک

·         عوامل مؤثّر بر شکل گیری تصویر ذهنی مشتریان از بیمارستان های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران      ایران پروداک

·         رابطه بازاریابی اینترنتی بر افزایش درآمد هتلهای شهر تهران      ایران پروداک

·         بررسی دلایل استفاده از بازاریابی رابطه مند در بین تامین کنندگان قطعات به شرکت      ایران پروداک

 


 مدل جدید مدیریت دانش در مدیریت سرمایه انسانی دولت

NUSANTARA: A New Model of Knowledge Management in Government Human Capital Management

چندین روش برای نقشه راه استراتژی مدیریت دانش مدیریت سرمایه انسانی دولت

Multi Methods for Knowledge Management Strategy Roadmap of Government Human Capital Management

چرخه عمر کامل چارچوب مدیریت دانش هسته ای مبتنی بر سیستم دیجیتال

A full life cycle nuclear knowledge management framework based on digital system

مدیریت دانش، رسانه اجتماعی و خلاقیت کارمندان

Knowledge management, social media and employee creativity

پروژه ای برای بهبود مدیریت دانش و نتایج کلیدی شغلی از طریق مدل برتریی EFQM

 

Project to improve knowledge management and key business results through the EFQM excellence model

رویکرد پروژه محور در مقابل رویکرد فرد محور: مقایسه ی رویکردهای مدیریت دانش در پروژه های تجاری فناور محور

Plans versus people: Comparing knowledge management approaches in IT-enabled business projects

نقش رهبری دانش محور در ابتکارات مدیریت دانش و نوآوری

The role of knowledge-oriented leadership in knowledge management practices and innovation

مدل بلوغ مدیریت دانش فرارشته ای

Maturity model of transdisciplinary knowledge management

قالب کنترل داخلی برای سیستم موافق برنامه ریزی منابع سازمانی

Internal control framework for a compliant ERP system

‌راه‌حل داده‌کاوی دانشجویان سیستم مدیریت دانش مرتبط با مؤسسات آموزش عالی

Student data mining solution–knowledge management system related to higher education institutions

آیا مدیریت جامع کیفیت تسهیل کنندۀ بهبود مدیریت دانش است؟ یک تحلیل ساختاری

TQM: A facilitator to enhance knowledge management? A structural analysis

مدیریت دانش و عملکرد سازمان در صنعت خدمات: نقش رهبری تحول‌گرا فراتر از تاثیرات رهبری تعامل‌گرا

Knowledge management and organizational performance in the service industry: The role of transformational leadership beyond the effects of transactional leadership

بررسی نقش روش های مدیریت دانش در صادرات: از نقطه نظر ظرفیت پویا

Exploring the role of knowledge management practices on exports: A dynamic capabilities view

مطالعه ی روش شناختی پیشینه ی تحقیقات در زمینه ی مدیریت دانش

Methodological literature review of knowledge management research

مدیریت دانش در عصر پردازش ابری و وب 2.0: تجربه قدرت نوآوری های برانداز

 

Knowledge management in the age of cloud computing and Web 2.0: Experiencing the power of disruptive innovations

ایجاد نقشه‌ های دانش‌ آنتالوژی‌ مبنا برای کمک به مهندسی مجدد فرآیند

Building ontology based knowledge maps to assist business process re-engineering

استراتژی های تکامل دانش و عملکرد سازمانی: تحلیل تناسب استراتژیک

Knowledge evolution strategies and organizational performance: A strategic fit analysis

سنجش عملکرد مدیریت دانش با استفاده از یک دیدگاه رقابتی: یک مطالعه تجربی

Measuring knowledge management performance using a competitive perspective: An empirical study

مفهوم انباره‌سازی سند برای مدلسازی چندبعدی هوش تجاری مبتنی بر متن

The concept of document warehousing for multi-dimensional modeling of textual-based business intelligence☆

تعهد سیستم دانش و هدف دانش: نقش انگیزه مدیریت اطلاعات شخصی

Knowledge system commitment and knowledge sharing intention: The role of personal information management motivation

تغییرات در دانش خودمراقبتی آسم در نوجوانان درون شهر پس از آموزش خودمراقبتی حساس به توسعه

Changes in asthma self-management knowledge in inner city adolescents following developmentally sensitive self-management training

انتقال دانش در مدیریت پایدار ساختمان های میراث. مورد لیتوانی و قبرس

Knowledge transfer in sustainable management of heritage buildings. Case of Lithuania and Cyprus

به سوی افزایش کیفیت نرم افزار توسط مدیریت دانش مشتری در شرکت های نرم افزاری

Toward software quality enhancement by Customer Knowledge Management in software companies

چارچوب مدیریت دانش برای انتقال شکایت دانش به توسعه محصول

Knowledge management framework for complaint knowledge transfer to product development

رهبری دانش شناختی و نوآوری باز: نقش قابلیت مدیریت دانش در شرکت های چند ملیتی مستقر در فرانسه

Knowledge-oriented leadership and open innovation: Role of knowledge management capability in France-based multinationals

در مزایای کار با هم: یادگیری اجتماعی و ادغام دانش در مدیریت مناطق دریایی

On the advantages of working together: Social Learning and knowledge integration in the management of marine areas

 

تاثیرات خطرات در اجرای پروژه های برون سپاری فرآیند کسب و کار: نقش های مستقل از قابلیت های مدیریت دانش

Effects of risks on the performance of business process outsourcing projects: The moderating roles of knowledge management capabilities

سازگاری سیستم های دانش سازمانی و مدیریت دانش برای بهبود کارایی و کارایی اثربخشی: یک سیستم پشتیبانی سه بعدی مبتنی بر فازی

Aligning enterprise knowledge and knowledge management systems to improve efficiency and effectiveness performance: A three-dimensional Fuzzy-based decision support system

مدیریت دانش در مورد نیاز: دیدگاه های وضعیتی

Knowledge management in requirement elicitation: Situational methods view

ماهیگیری کوچک در قطب شمال کانادا: ترکیب علم و دانش ماهیگیران به سوی مدیریت پایدار

Small-scale fisheries in Canada's Arctic: Combining science and fishers knowledge towards sustainable management

تاثیر کارآفرینی، بازار، مدیریت دانش در تولید پاک و مزیت رقابتی پایدار

The influence of entrepreneurial, market, knowledge management orientations on cleaner production and the sustainable competitive advantage

وضعیت فعلی دانش، ادراک و عمل در مدیریت دیابت در روزهداری در ماه رمضان توسط متخصصین مراقبت های بهداشتی

The current state of knowledge, perception and practice in diabetes management during fasting in Ramadan by healthcare professionals

آگاهی از استنشاق و مسئولیت مدیریت آسم در نوجوانان جوان مبتلا به آسم پایدار کنترل نشده

Knowledge of Inhaled Therapy and Responsibility for Asthma Management Among Young Teens With Uncontrolled Persistent Asthma

دانش و مدیریت باروری خاک توسط کشاورزان در غرب کامرون

Knowledge and management of soil fertility by farmers in western Cameroon

بهبود مهارت های ساکن در مدیریت شوک گردش خون با یک ابزار یادگیری الکترونیکی مبتنی بر دانش

Improving resident's skills in the management of circulatory shock with a knowledge-based e-learning tool

ایجاد یک ویدئو آموزشی برای آموزش طب فشاری برای مدیریت درد در آسیب های عضلانی اسکلتی حاد: مطالعه ترجمه دانش

The development of an instructional video for the teaching of acupressure for pain management in acute musculoskeletal injuries: A knowledge translation study

معانی دانش و مدیریت در مهندسی نیاز

Knowledge meaning and management in requirements engineering

ادراکات مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی

Knowledge Management Perceptions in Academic Libraries

تأثیر مدیریت دانش ضمنی بر عملکرد سازمانی: شواهد مالزی

The impact of tacit knowledge management on organizational performance: Evidence from Malaysia

 شکست مدیریت دانش استراتژیک در شرکت های خدمات حرفه ای کوچک در چین

Strategic knowledge management failures in small professional service firms in China

استفاده از شیوه های مدیریت دانش توسط شرکت های راه اندازی برزیل

The use of knowledge management practices by Brazilian startup companies

یک روش مدیریت دانش برای جذب شبکه های یادگیری سازمانی

A knowledge management approach to capture organizational learning networks

پیشین و پیامدهای استفاده از محاسبات ابر در آموزش و پرورش برای دستیابی به مدیریت دانش

Antecedents and consequences of cloud computing adoption in education to achieve knowledge management

استفاده از مدیریت دانش به تکامل نرم افزار

The application of knowledge management to software evolution

روش های مدیریت منابع انسانی مبتنی بر دانش، سرمایه فکری و نوآوری

Knowledge-based human resource management practices, intellectual capital and innovation

چارچوب مدیریت دانش مشترک طراحی چارچوب کاربری

A user requirement driven framework for collaborative design knowledge management

پیوستن دانش سنتی به مدیریت ماهیگیری فدرال آلاسکا

The incorporation of traditional knowledge into Alaska federal fisheries management

موفقیت سیستم های مدیریت دانش در مراقبت های بهداشتی: اهداف رهبری

Knowledge management systems success in healthcare: Leadership matters

توسعه ابزار برای ارزیابی مدیریت دانش متخصصان کیفیت در دانشگاه های رجبة، تایلند

Instrument development for assessing knowledge management of quality assurers in Rajabhat universities, Thailand

مدیریت دانش استراتژیک؟ آگاهی و استعدادهای درخشان

Strategic knowledge management—Insights and pitfalls

فرآیندهای انتقادی مدیریت دانش: رویکردی به سوی ایجاد ارزش مشتری

Critical processes of knowledge management: An approach toward the creation of customer value

تأثیر مدیریت دارو درمانی بر دانش، نگرش و عملکرد در میان بیماران دیابتی

Impact of medication therapy management on knowledge, attitude and practice among diabetic patients

مدیریت دانش پارک صنعتی برای استفاده از انرژی کارآمد با استفاده از رویکرد مبتنی بر هستی شناسی

Knowledge management of eco-industrial park for efficient energy utilization through ontology-based approach

تجزیه و تحلیل مدل پذیرش فناوری عوامل موثر در استفاده از مدیریت دانش برای شرکت های کوچک در صنایع خلاق

Analysis of Affecting Factors Technology Acceptance Model in The Application Of Knowledge Management for Small Medium Enterprises in Industry Creative

مدیریت چرخه عمر محصول در محیط های دانش فشرده سازمانی: یک برنامه کاربردی برای صنعت خودرو

Product lifecycle management in knowledge intensive collaborative environments: An application to automotive industry

 

پیامدهای تکاملی رسانه های اجتماعی برای مدیریت دانش سازمانی

The evolutionary implications of social media for organizational knowledge management

 

مدیریت دانش: اثر انتقال دانش بر شک و تردید حرفه ای در برنامه ریزی تعهد حسابرسی

Knowledge management: The effect of knowledge transfer on professional skepticism in audit engagement planning

 

استفاده از طبقه بندی های پزشکی برای بهبود مدیریت دانش در جوامع آنلاین از عمل: سیستم نقشه دانش

Leveraging medical taxonomies to improve knowledge management within online communities of practice: The knowledge maps system

رانندگان تجمع دانش در مدیریت پسماند الکترونیکی: تجزیه و تحلیل داده های انتشار

Drivers of knowledge accumulation in electronic waste management: An analysis of publication data

سیستم مدیریت اورژانسی و آگاهی سیستم یکپارچه: یک سیستم مدیریت دانش برای حمایت از بلایای طبیعی

Integrated community emergency management and awareness system: A knowledge management system for disaster support

مدیریت فرایند و دانش در یک سیستم برنامه ریزی مشترک برای ابزارهای با ارزش بالا

Process and knowledge management in a collaborative maintenance planning system for high value machine tools

موضوع کنونی در سیستم مدیریت دانش برای تحقیقات آینده: یک مرور ادبیات منظم

Current Issue on Knowledge Management System for future research: a Systematic Literature Review

 جهت گیری نظارتی، جهت گیری هدف کارمند و مدیریت دانش در میان کارکنان هتل خط مقدم

Supervisory orientation, employee goal orientation, and knowledge management among front line hotel employees

آیا بین محققان و اعضای سنتی جامعه دیالوگ وجود دارد؟ اهمیت ادغام دانش سنتی و دانش علمی به مدیریت ساحلی

Is there dialogue between researchers and traditional community members? The importance of integration between traditional knowledge and scientific knowledge to coastal management

چارچوب تجزیه و تحلیل مدیریت دانش مدیریت بحران با استفاده از مدل های مبتنی بر عامل: روش تحقیق علمی طراحی

Disaster Knowledge Management Analysis Framework Utilizing Agent-Based Models: Design Science Research Approach

شناخت و آگاهی از مدیریت پسماندهای پایدار در واحد نوزادان: یک مطالعه کیفی

Understanding and knowledge of sustainable waste management within the neonatal unit: A qualitative investigation

 

قرار دادن پایه برای یک دانش جهانی در روابط عمومی و مدیریت ارتباطات

Laying the foundation for a global body of knowledge in public relations and communications management

 

مشارکت، دانش و ادراک در یک منبع طبیعی تحت مدیریت مشارکتی: میدا کریک، کنیا

Involvement, knowledge and perception in a natural reserve under participatory management: Mida Creek, Kenya

دانش، نگرش و باورهای مربوط به خودپرستی پرفشاری خون و هیپرلیپیدمی در میان مردان آمریکایی آفریقایی تبار در جنوب شرقی ایالات متحده

Knowledge, attitudes, and beliefs related to hypertension and hyperlipidemia self-management among African-American men living in the southeastern United States

بررسی رابطه بین زمینه های دانش مدیریت پروژه و نتایج پایدار

Exploring the Association between Project Management Knowledge Areas and Sustainable Outcomes

آموزش مدیران برای عدالت و عدالت اجتماعی: ادغام دانش و دیدگاه های بومی در برنامه های درسی ورزشی، تفریحی و مدیریت رویداد استرالیا

Educating managers for equity and social justice: Integrating Indigenous knowledges and perspectives in Australian sport, recreation and event management curricula

فعالیت های بهبود دانش مرتبط در زمینه مدیریت فناوری ساخت و ساز

Scientific association knowledge improvement activities in Construction Technology Management field

شیوه های خوب در مدیریت میراث فرهنگی و استفاده از دانش زیرزمینی در مناطق شهری

Good practices in cultural heritage management and the use of subsurface knowledge in urban areas

 ارزیابی تأثیر روشهای آموزش خودمراقبتی دیابت بر آگاهی، نگرش و رفتار بیماران بزرگسال مبتلا به دیابت نوع دو

Evaluating the Impact of Diabetes Self-Management Education Methods on Knowledge, Attitudes and Behaviours of Adult Patients With Type 2 Diabetes Mellitusدیدگاه ها

ارسال نظر


اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید
همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود.
* نظر هایی كه حاوی توهین است، منتشر نمی شود.
* لطفا از نوشتن نظر های خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.