مرکز مطالعات تخصصی پایان نامه
عکس هدر

موضوعات مدیریتیموضوعات مدیریتی

•  

            ماکسیمم و مینیمم سازی تمرکز سرمایه گذاری با محدودیت های ریسک بودجه و سرمایه گذاری (نشریه الزویر)

          Maximizing and minimizing investment concentration with constraints of budget and investment risk ♦

            رویکرد شبیه سازی چند روشی برای برآورد اثر تعامل رفتار مشتری و استراتژی سازمانی بر پایداری اقتصادی بازسازی (نشریه الزویر)

          A multi-method simulation approach for evaluating the effect of the interaction of customer behaviour and enterprise strategy on economic viability of remanufacturing ♦

            تجزیه و تحلیل برانگاشتی عملکرد کارکنان بر اساس HPHRP (نشریه الزویر)

چگونه مشتریان شما در فرایند خلق مشترک ارزش برند با ارزش می شوند؟ توسعه یک مقیاس ارزش خلق مشترک مشتری (CCCV) (نشریه الزویر)

          How valuable are your customers in the brand value co-creation process? The development of a Customer Co-Creation Value (CCCV) scale ♦

 

            مدیریت بحران جهانی – پژوهش های فعلی و جهت دهی آینده (نشریه الزویر)

          Global Crisis Management – Current Research and Future Directions ♦

            تجزیه و تحلیل برانگاشتی عملکرد کارکنان بر اساس HPHRP (نشریه الزویر)

          Hypothetical Analysis of Employees’ Work Performance based on HPHRP ♦

          Hypothetical Analysis of Employees’ Work Performance based on HPHRP ♦

            یک تحلیل طولی در مورد پیش بینی شرکت و تاثیر آن در عملکرد شرکت (نشریه الزویر)

          Corporate foresight and its impact on firm performance: A longitudinal analysis ♦

            یادگیری سازمانی در یک دانشکده پرستاری: یک سابقه یادگیری (نشریه الزویر)

          Organizational Learning in a College of Nursing: A Learning History ♦️

            مطالعه تجربی سازگاری در تغییر سازمانی: آیا هر کارمند ارزش رهبری مشارکتی را دارد؟ (نشریه الزویر)

          Matchmaking in organizational change: Does every employee value participatory leadership? An empirical study ♦️

            معیارها و آنالیز رسانه های اجتماعی در بازاریابی – S3M: بررسی ادبی نقشه برداری (نشریه الزویر)

          Social media metrics and analytics in marketing – S3M: A mapping literature review ♦️

            خصیصه های وفاداری و هویت به عنوان مولفه های فرهنگ سازمانی دانشگاه مدرن (نشریه الزویر)

          The Peculiarities of the Adherence and Identification as Components of the Organizational Culture of Modern University ♦️

            مدیریت نام تجاری داخلی: مقدمه ای بر موضوع ویژه و جهت دهی تحقیقات آینده (نشریه اسپرینگر)

          Internal brand management: introduction to the special issue and directions for future research ♦️

            دلیل غنی ساختن بازاریابی به واسطه بازاریابی گسترده (نشریه اسپرینگر)

          Why broadened marketing has enriched marketing ♦️

            مدیریت سبد سهام شرکت در بخش عمومی (نشریه امرالد)

          Corporate Portfolio Management in the Public Sector ♦️

            استراتژی بازار تحول آفرین: چگونگی ایجاد آشفتگی در بازارهای پایدار و استراتژی ها با دیجیتال سازی (نشریه امرالد)

Disrupting market strategy: How digitalization is causing upheaval to established markets and strategies ♦️

            روند ایمیل مارکتینگ برای ۲۰۱۸ (نشریه Etargetmedia)

          Email Marketing Trends for 2018 ♦️

 

            در راستای اولویت بندی نیازها برای حمایت از تصمیم گیری در فرایندهای تغییر سازمانی (نشریه Epub)

          Towards a prioritization of needs to support decision making in organizational change processes ♦️


 تجزیه و تحلیل عوامل داخلی برای کسب مزیت رقابتی در شرکت      ایران پروداک
•    
امکان سنجی استقرار تجارت الکترونیک در صنایع شرکت      ایران پروداک
•    
بررسی ارتباط همکاری و عملکرد در بین مؤسسات صنایع دستی شهر تهران   تهران (مورد مطالعه : …….)
•    
بررسی موانع توسعه و صادرات محصول     ایران پروداک  ایران
•    
انتخاب آمیخته بازاریابی مناسب با استفاده از تکنیک AHP با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی مطالعه موردی : شرکت      ایران پروداک
•    
بررسی رابطه خصوصی سازی بر بهبود عملکرد واحدهای خصوصی شده شرکت مخابرات شهر تهران     ایران پروداک
•    
مطالعه ویژگی های کارآفرینی مدیران ارشد صنایع     ایران پروداک .
•    
تکنولوژی اطلاعات و تأ ثیر آن بر اشتغال (مطالعه موردی: استان      ایران پروداک )
•    
بررسی نقش سیستم های اطلاعات بازاریابی در فرآیند تدوین استراتژی شرکتهای موجود در فهرست     ایران پروداک
•    
بررسی رابطه مدیریت بازاریابی بر افزایش فروش داخلی و جهانی محصول     ایران پروداک
•    
بررسی عوامل مؤثر بر نگرش خریداران محصول     ایران پروداک  با نام های تجاری متفاوت در شهر تهران      ایران پروداک
•    
بررسی عوامل مؤثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک دولتی در شهر تهران      ایران پروداک
•    
بررسی اثر بخشی فعالیتهای ترویجی انجام شده در زمینه بیمه های عمر توسط صنعت بیمه ایران پروداک
•    
بررسی رابطه تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات محصول     ایران پروداک
•    
بررسی رابطه بین کیفیت برنامه ریزی بازاریابی با عملکردصنایع مواد غذایی در شهر تهران      ایران پروداک
•    
مطالعه عوامل موثر بر ترجیح مشتریان درانتخاب محصول     ایران پروداک  با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی:    ایران پروداک

 

بررسی رابطه خدمات پس از فروش شرکت      ایران پروداک  بر میزان رضایت مشتریان این شرکت مطالعه موردی : ……..
•    بررسی عوامل مؤثر بر میزان صادرات محصول    ایران پروداک
•    بررسی عوامل مؤثر بر صادرات محصول    ایران پروداک  دراستانهای …….
•    بررسی نگرش صادر کنندگان در مورد رابطه عوامل تولید، بازاررسانی و اطلاع رسانی به بازار بر صادرات محصول    ایران پروداک  در شهر تهران
بررسی کارایی پرتفوی (سبد سهام) بیمه    ایران پروداک

·         بررسی موقعیت و جایگاه بازار شرکت      ایران پروداک  و ارائه استراتژی های مرتبط با آن با استفاده از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک

·         بررسی رابطه مدل EFQM به عملکرد شرکت      ایران پروداک

·         قیمت گذاری استراتژیک برای محصول    ایران پروداک  شرکت      ایران پروداک  در منطقه    ایران پروداک

·         بررسی رابطه تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات صنعت    ایران پروداک

·         بررسی عوامل موثر بر استنباط گردشگران خارجی در مورد وجهه ایران به عنوان یک مقصد گردشگری

·         بررسی رابطه تبلیغات تجاری بر آگاهی و عمل خرید بیمه گذاران در زمینه بیمه های    ایران پروداک  در شهر تهران  

·         بررسی رابطه مدیریت با مشتری بر کسب مزیت رقابتی بانک    ایران پروداک

·         بررسی آمادگی شرکت      ایران پروداک  جهت پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری

·         بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانک    ایران پروداک  در شهر تهران      ایران پروداک

·         اندازه گیری کیفیت خدمات بانکی با استفاده از مدل سروکوال در بانک    ایران پروداک  شهر تهران      ایران پروداک

·         رتبه بندی عوامل آمیخته بازاریابی در تصمیم خرید مصرف کنندگان محصول    ایران پروداک

·         بررسی عوامل موثربر انگیزش کارکنان شرکت      ایران پروداک  بر اساس تئوری هرزبرگ

·         تعیین وضعیت مدیریت روابط با مشتری در شرکت      ایران پروداک

·         بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم خرید خودرو    ایران پروداک

·         عوامل موثر بر عملکرد تیم های مراقبت پرواز در فرودگاه    ایران پروداک

·         رتبه بندی عوامل بازاریابی موثر بر کانال توزیع صادرات محصول    ایران پروداک

·         رابطه بین نگرش مشتریان و انتخاب آن ها در خرید محصول    ایران پروداک

·         فضیلت های اخلاقی بازاریابی: بررسی دیدگاه متخصصین بازایابی و جامعه مصرف کننده

·         بررسی رابطه مدیریت رابطه با مشتری (CRM) بر عملکرد کلی مؤسسات مالی شهر تهران      ایران پروداک

·         بررسی عوامل موثر بر قصد ترک خدمت کارکنان در شرکت      ایران پروداک

·         رابطه سودآوری در تأمین مسئولیت اجتماعی سازمان : بررسی دیدگاه کارکنان و مشتریان شرکت      ایران پروداک

·         آمادگی برای پیاده سازی مدیریت روابط با مشتری؛ مطالعه ی موردی بانک    ایران پروداک

·         رابطه ابزارهای پیشبرد فروش بر واکنش‎های پس از خرید مصرف ‎کنندگان مواد غذایی (مورد مطالعه: فروشگاههای    ایران پروداک  )

·         رابطه بین کیفیت خدمات و ارزش نام تجاری در هتل‌های چهار ستاره و پنج ستاره استان‌های    ایران پروداک

·         موانع و چالش‌های توسعه گردشگری داخلی در استان    ایران پروداک

·         شکاف ‌های داخلی کیفیت خدمات و تحلیل ارتباط آن با رضایتمندی شغلی کارکنان در صنعت بیمه (مورد مطالعه: شرکت بیمه    ایران پروداک )

·         تعیین و اولویت بندی عوامل رضایتمندی نمایندگی های فروش شرکت      ایران پروداک  بر اساس روش FAHP

·         طراحی یک مدل مفهومی برای پذیرش تجارت الکترونیک در موسسات کوچک و متوسط صنعتی شهر تهران

·         ارائه یک مدل تلفیقی از تحلیل SWOT، به منظور تحلیل استرات‍‍ژیک مشتری محور مورد مطالعه : بانک    ایران پروداک

·         مقایسه اثربخشی شرکت‎های بیمه خصوصی و دولتی از دیدگاه رضایت بیمه‎ گذاران در شهر تهران      ایران پروداک  با تاکید بر بخش خسارت بیمه    ایران پروداک

·         عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیک از نظر مدیران بنگاه¬های کوچک و متوسط منطقه آزاد تجاری- صنعتی    ایران پروداک

·         عوامل مؤثّر بر شکل گیری تصویر ذهنی مشتریان از بیمارستان های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران      ایران پروداک

·         رابطه بازاریابی اینترنتی بر افزایش درآمد هتلهای شهر تهران      ایران پروداک

·         بررسی دلایل استفاده از بازاریابی رابطه مند در بین تامین کنندگان قطعات به شرکت      ایران پروداک

 
دیدگاه ها

ارسال نظر


اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید
همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود.
* نظر هایی كه حاوی توهین است، منتشر نمی شود.
* لطفا از نوشتن نظر های خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.